Tilgjengelighetserklæring for viken.no/lier-vgs

 • viken.no/lier-vgs
 • VIKEN FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 921 693 230

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
VIKEN FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på viken.no/lier-vgs slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes illustrasjoner som ikke er godt nok forklart med tekst. Vi mangler unntaksvis tekstalternativ til bilder og illustrasjoner. Vi har retningslinjer for at vi skal beskrive bilder og illustrasjoner, men disse blir ikke alltid fulgt.Synshemmede får ikke tilgang til informasjon i enkelte bilder og illustrasjoner. Vi vil jobbe med å forankre retningslinjene bedre, slik at de blir fulgt. I tillegg kjøre automatiske rapporter for å finne og utbedre feilene kontinuerlig.

Leverandøren jobber med å rette disse feilene:

 • Dersom bilde som er satt inn i en egendefinert har alternativ tekst, skal verdi vises i alt.attributt i front. Nå blir alternativ tekst i front tom uansett.
 • Bilde i lenkesamling: Alternativ tekst vises ikke.
Innhold som ikke er omfattet av regelverket

 Beskrivelse: Vi har et kart som ikke er omfattet av regelverket. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tabeller og lister er universelt utformet på store skjermer. Når tabeller vises på mindre skjermer er ikke overskriftene i tabellene kodet korrekt.

Skjermleserbrukere kan få problemer med å få opplest tabellen korrekt ved bruk av en liten skjerm, som for eksempel mobil. 

Veiviser: Spørsmålene i veiviseren har fet skrift, men burde ha vært kodet med som overskriftskode h2.

Nyhetsliste og kalenderhendelser: På nyhetslisten og oversikt over kalenderhendelser er det hopp i overskriftsnivåer. Overskriften på siden har overskriftskode h1, mens lenkene har overskriftskode h3.

Leverandør jobber for å rette dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er innhold enkelte steder med for dårlig kontrast.

Dette gir dårlige lesbarhet.

Leverandør er i gang med å utbedre dette. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Søkefelt har for dårlig kontrast.

Dette går dårligere lesbarhet. 

Leverandører vil utbedre dette.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er mangler i filtervisning, visning av større bilder og i kalender i bookingløsning.  

Veiviser: Det er ikke mulig å gjøre valg i veiviseren ved hjelp av tastaturnavigasjon.

Veiviser: Det er ikke mulig å nå neste knapp ved hjelp av tastaturnavigasjon.

Disse feilene gjør det vanskeligere for brukere som benytter tastatur. 

Dette vil bli utbedret av leverandør.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes innhold som bryter kravet. Det finnes enkelte lenketekster som bryter kravene. Vi har retningslinjer for lenketekster, men disse blir ikke alltid fulgt. Dårlige lenketekster gjør det vanskeligere for brukerne å forstå hvor lenken fører. Vi vil jobbe med å forankre riktig praksis for å sikre at retningslinjene følges. I tillegg kjøres det automatiske rapporter som avdekker lenketekster som må forbedres.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er noen elementer som ikke får synlig fokus ved bruk av tastatur.

Det gjør det vanskeligere å navigere ved bruk av tastatur. 

Leverandøren jobber med å rette dette.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Innhold som bryter kravet i regelverket:

 • Dokumentleser - dokumentleseren har noen mangler i forhold til synlig fokusmarkering og tastaturnavigasjon.
 • Søk - nedtrekksfelt for type mangler synlig fokusmarkering
 • Bilde - hvis det er lagt inn alt-tekst på bilder kan bruker også klikke på bilde. Da åpnes bildet i stor visning. Her mangler synlig fokusmarkering.
 • Veiviser: Valg i veiviseren mangler fokusmarkering.

Vår leverandør jobber med å rette feilen. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er enkelte feil i webskjema. Feilmelding sier ikke hvor feilen har oppstått.

Dette gir en dårligere veiledning for brukere.

Leverandør jobber med ny versjon av webskjema. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er enkelte feil med ledetekster i webskjema.

Det går dårligere veiledning for brukere.

Leverandør jobber med ny versjon av webskjema. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes enkelte kodefeil som kan skape utfordringer for skjermleserbrukere.

 • Tabell: Når en artikkel inneholder flere tabeller, får disse lik ID.
 • FAQ: Når en artikkel inneholder flere FAQ-er, får disse lik ID.
 • Søk: Søkefelt og søkeknapp har samme navn.

Leverandøren jobber med å utbedre dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .