Tilgjengelighetserklæring for UngEnergi.no

 • UngEnergi.no
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU, organisasjonsnummer 974 767 880
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på UngEnergi.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Per dags dato, mangler de aller fleste bilder på nettstedet tekstalternativ. Dette gjelder foto og illustrasjoner som brukes i tekstene våre. Bilder og ikoner på forsiden og i blokker som gjentas på flere sider har fått alternativ-tekst. Kravet er ikke oppfylt på grunn av det store antallet bilder i sammenlikning med redaksjonens ressurser. Siden kravet ikke oppfylles, kan brukere som har vansker for å oppfatte visuelt innhold ikke få tilgang til f.eks. diagrammer og visuelle forklaringer av prosesser.

Innhold som bryter kravet

Selv om alle videoer som er laget av UngEnergi har såkalt skjult teksting, kan ikke dette garanteres for alle videoer fra eksterne kilder. Årsaken til at dette kravet ikke oppfylles er at det krever grundigere testing i og med at hver enkelt tekst og dens videoinnhold på sjekkes. Brukere som har problemer med å oppfatte lyd kan dermed gå glipp av enkelte forklaringer og eksempler som formidles gjennom video.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen tekster som har tabeller hvor overskriftsceller ikke er kodet riktig. I tillegg er innholdsfortegnelser ikke kodet som nummererte lister. Begge skyldes begrensinger med hvordan WordPress-temaet vi bruker er bygd, og kan påvirke hvordan brukeragenter eller datahjelpemidler presenterer innholdet.

Innhold som bryter kravet

Enkelte tekster på nettstedet har diagrammer eller liknende grafikk hvor informasjonen kun formidles gjennom farge. Grunnen til at kravet ikke oppfylles er at dette krever grundigere testing av alle tekstsider for å identifisere feil, og deretter tidkrevende produksjon av nygrafikk. Brukere som har vansker med å oppfatte farge/fargeforskjeller kan derfor ha problemer med å tyde noe av innholdet i tekster hvor slike diagrammer er viktige for forståelsen.

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller ikke kravet om god kontrast mellom tekst og bakgrunn i bilder av tekst, noe som er brukt på et fåtall tekster. Dette skyldes at den grafiske profilen vår har flere fargekombinasjoner som ikke har god nok kontrast. Slikt innhold er derfor vanskeligere å lese for alle brukere.

Innhold som bryter kravet

Noen tekster har bilder av tekst hvor dette er brukt unødvendig. Det krever mer omfattende testing for å finne alle tilfeller av dette. Dette gjør nettsiden mer forvirrende for brukere som har vansker med å orientere seg visuelt.

Innhold som bryter kravet

Noen tekster har verktøytips som vi har utviklet selv. Mens resten av nettsiden tilpasser seg dynamisk, kan det hende at disse forsvinner delvis ut av skjermen. Det har vist seg tidkrevende å utvikle en passende løsning for alle enheter. Problemet kan gjøre tekstene våre vanskeligere å forstå for alle brukere.

Innhold som bryter kravet

Knapper og enkelte grafer har for dårlig kontrast mot farger som ligger ved siden av. Knapper bruker hvit tekst på gul bakgrunn, noe som gir kontrastforhold på 1,3:1. Årsaken bak dette er at den grafiske profilen vår har flere fargekombinasjoner som ikke har god nok kontrast, samt at grafer kan være laget uten bruk av verktøy for å måle kontrast. Alt innhold på nettsiden må gjennomgås for å identifisere slike grafer. Manglende samsvar med kravet gjør nettsiden mindre lesbar for alle brukere, spesielt de med nedsatt syn.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Mange av tekstsidene våre har animasjoner som starter automatisk og som det ikke er mulig å pause, stoppe eller skjule. Dette skyldes begrensninger med WordPress-temaet vi bruker. Slik de er nå, kan animasjonene være distraherende for alle brukere.

Innhold som bryter kravet

Det er flere tilfeller på nettstedet hvor lenketeksten er dårlig, for eksempel at kun ordet "her", som i "Trykk her", er koblet til en lenke. Beskrivende lenketekst har ikke vært et fokus tidligere, og krever nå grundigere gjennomgang av alle tekster. Det at kravet ikke oppfylles gjør nettstedet mindre klart for alle brukere, men spesielt de med synsvansker eller nedsatt motorikk eller kognisjon.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Under testing ble det funnet tilfeller hvor ord eller navn var skrevet på et annet språk enn bokmål. Det kan ikke sies om hver tekst oppfyller kravet eller ikke uten grundigere testing. Manglende definisjon av språk på deler av innhold kan påvirke brukere som er avhengige av hjelpemiddelteknologi: blinde, svaksynte, og nedsatt kognisjon.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har flere tilfeller av ukorrekt nøsting (ofte klikkbare elementer inne i andre klikkbare elementer), feil bruk av ARIA ("button"-rolle på liste-elementer), <p>- og <span>-elementer som ikke åpnes/lukkes, og noen få ikke-unike ID-er. Det er de samme kodeblokkene som inneholder de fleste feilene. Det ser ut som at det meste skyldes ukorrekt oppbygging av WordPress-temaet vårt. Dette har konsekvenser for brukere som benytter hjelpemiddelteknologi, som de med synsvansker eller nedsatt kognisjon.

Innhold som bryter kravet

Vi har iframe-elementer uten ledetekst som beskriver innholdet. Disse brukes til å holde videoer og enkelte animasjoner. Det har vist seg vanskelig å oppfylle kravet på grunn av begrensninger i WordPress-temaet vårt. Dette har konsekvenser for brukere med synsvansker eller nedsatt motorikk.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

UngEnergi-redaksjonen arbeider med et nytt, moderne nettside-redesign hvor tilgjengelighet får større fokus. Med dette, håper vi å oppfylle de kravene vi ikke oppfyller i dag. Dette er et større prosjekt, men vi begynner allerede nå smått med følgende:

Krav 1.1.1: Bilder på nettstedet skal gås gjennom og få alternativ-tekst.
Krav 1.2.2: Videoer fra eksterne kilder skal sjekkes for teksting.
Krav 2.4.4: Formålet med lenker skal komme klarere frem i lenketekster.
Krav 3.1.2: Innhold på andre språk enn bokmål skal markeres.