Tilgjengelighetserklæring for Creaza

 • Creaza
 • STAVANGER KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 965 226
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 25 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STAVANGER KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Creaza slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Løsningen inneholder bilder uten alt-tag, dette gjelder både bilder som skal fungere med skjermlesere og bilder som bør skjules for skjermlesere. For brukergrupper med behov for skjermlesere vil deler av innholdet være tungvint å navigere i og være mangelfull på informasjon. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: For innhold i portal og læremidler pågår det arbeid med å legge til alt-attributter på bilder og skjule dekorasjonsbilder for skjermlesere. Oppdatering siden forrige rapport: Implementasjon av alt-tagger er påbegynt i portal løsningen. Tagging med aria-hidden på dekorasjonselementer i portalen er nær fullført."

Innhold som bryter kravet

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet manglende implementasjon av closed captioning teknologi. Løsningen inneholder enkelte lydprodukter hvor det ikke teksting tilgjengelig. Dette fører til at brukere med behov for kompenserende teknologi ikke får tilgang til innholdet. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: Legge til transkribert versjon av podcaster i læremidlene."

Innhold som bryter kravet

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet manglende implementasjon av closed captioning teknologi. Noen av læremidlene inneholder kreative tekster som er formatert som video bestående av bilde og lyd. Brukere med behov for kompenserende teknologi får ikke tilgang til dette spesifikke innholdet. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle pågår, men er ikke ferdig implementert: Implementerere closed captions for videoer i læremidlene og på opplæringsvideoer som finnes på hjelpesider. Oppdatert siden forrige rapport: Løsning for å tilby undertekster er utviklet. 50 / 150 videoer i læremidlene er transkribert og er til korrekturlesing pr 10.3.2022."

Innhold som bryter kravet

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avvikene gjelder bruk av korrekte tagger for overskrifter, lister og avmerkingsbokser. Brukere med behov for å navigere ved hjelp av skjermleser vil kunne ha problemer med å orientere seg på sidene. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: For innhold i læremidlene og produksjonsverktøy: Endre koden slik at koder for overskrifter, lister og avmerkingsbokser samsvarer med utseende og funksjon. Oppdatering siden forrige rapport: Overskrifter er implementert og de fleste avmerkingsbokser er implementert korrekt og arbeid med landemerker for enklere navigering pågår."

Innhold som bryter kravet

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Rekkefølgen på koden samsvarer ikke med utseende på siden. Konsekvensen er at brukergrupper med behov for skjermleserteknologi vil ha vanskeligheter med å navigere på sidene knyttet til “mitt innhold” og i produksjonsverktøyene. Det er også avdekket steder hvor brukere med skjermleser kan navigere bak modalvinduer. Konsekvensen er at innholdet på siden kan fremstå som forvirrende og uten mening. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: Restrukturere koden slik at det er samsvar mellom kode og visuell oppbygning på sidene. Oppdatert siden forrige rapport: Fokusmarkering og navigasjonsrekkefølge er implementert for hovedelementer i løsningen. Arbeid med implementasjon av korrekt fokusrekkefølge for nedtrekksmenyer og faner pågår."

Innhold som bryter kravet

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket gjelder brukergrensesnittet i produksjonsverktøyet Cartoonist hvor elementer blir skjult når zoom økes til 200%. Konsekvensen er at brukere som har behov for å øke zoom vil ha utfordringer med å bruke alle funksjoner i Cartoonist. Manglene er avdekket og følgende tiltak er planlagt. 1. Vi undersøker om det er mulig å støtte zoom på 200% i Cartoonist og samtidig gi elever og lærere mulighet til å bruke verktøyet for produksjon som gir mening for brukeren."

Innhold som bryter kravet

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet manglende implementasjon av closed captioning teknologi. Mange av produktene vi kaller tematekster i læremidlene består av video med bilder, animasjoner og tekst. Teksten er lest opp (av mennesker med ulike dialekter) og ligger som lyd på produktet. Selv om produktene inneholder både tale og tekst, vil konsekvensen for brukere som benytter teknologi som krever tilgang til closed captions eller ren tekst være begrenset tilgang til innholdet. Manglene er avdekket og følgende tiltak er planlagt: 1. Tilby innholdet som ren tekst ved siden av videoproduktet."

Innhold som bryter kravet

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten designet er kodet på, og på grunn av komplekst brukergrensesnitt i produksjonsverktøyene. Verken læremiddelsidene eller produksjonsverktøyene fungerer etter kravene i WCAG 1.4.10. Konsekvensene er at brukere med synshemminger eller behov for forstørrelse til 400% ved 1280 pixler bredde av andre grunner ikke får benyttet produktene. Manglene er avdekket og følgende tiltak er planlagt: 1. For læremiddelsidene vil designet kodes om og gjøres mer responsivt slik at kravet oppfylles. For produksjonsverktøyene anser vi det som svært belastende å skulle oppfylle dette kravet da brukergrunsesnittet er komplekst og funksjonaliteten i verktøyet vil forsvinne hvis kravet oppfylles. Cartoonist består av en to-dimensjonal arbeidsflate hvor grafiske elementer, tekst, video plasseres og animeres, samt funksjoner for å legge på lydspor på produktene. Funksjonene for å gjøre disse operasjonen er ikke forenelig med en slik forstørrelse som kravet tilsier. På det nåværende tidspunkt har vi ikke en klar plan for hvordan produksjonsverktøyene i løsningen skal oppfylle dette kravet."

Innhold som bryter kravet

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. For læremidlene er det kun oppdaget et avvik knyttet til navnet på læremidlene på siden med oversikt over alle læremidler. Feilen blir rettet sammen med 1.4.4. oppfylles. For produksjonsverktøyene har vi ikke oppdaget avvik, men analyseverktøyene har noen ganger hatt problemer med med å teste alle deler av applikasjonen på grunn av bruk av iframes. Løsningen fra 1.4.4 og 1.4.12 vil bli implementert i produksjonsverktøyene når denne er klar."

Innhold som bryter kravet

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. I læremidlene og i produksjonsverktøyene er flere av knappene, nedtrekklister og mouse-over funksjoner kodet uten støtte for tastaturnavigering. Konsekvensen er at brukergrupper med behov for tastaturstyring og skjermleser ikke får tilgang til informasjonen på siden. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: 1. Funksjonene kodes om slik at det legges til støtte for tastaturnavigering og skjermleser teknologi. For læremidlene og portalen er implementasjonen kommet langt, for produksjonsverktøy er den planlagt."

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Funksjonene i produksjonsverktøyene Cartoonist, AudioEditor og Mindomo er ikke mulig å bruke med tastatur-navigasjon. Konsekvensen er at det er krevende for brukere som har behov for dette å produsere. Manglene er avdekket og følgende tiltak er planlagt: For Cartoonist og AudioEditor vil støtte for tastatur navigasjon implementeres. Mindomo leveres av tredjepart. Disse er varslet om behovet for endret funksjonalitet. Oppdatert siden forrige rapport: Tastaturnavigasjon i portalen og læremidlene er sterkt forbedret gjennom implementasjonen av løsninger for andre wcag-krav."

Innhold som bryter kravet

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket gjelder produksjonsverktøyet Mindomo som er levert av tredjepart hvor det finnes flere hurtigkommandoer som bare er koblet til en tast. Det er per idag ingen funksjon for å skru av disse. Konsekvensen er at brukere med utstyr som bruker disse tastene for ulike alternativer ikke kan bruke Mindomo fullt ut."

Innhold som bryter kravet

Gi brukeren mulighet til å stoppe, pause eller skjule innhold som automatisk endrer seg.

Innhold som bryter kravet

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket gjelder læremidlene hvor det for tastaturbrukere ikke er mulig å hoppe overnavigasjonsraden og gå direkte til hovedinnholdet. Konsekvensen er at tastaturbrukere opplever en krevende navigasjon på sidene. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert. Oppdatert siden forrige rapport: Snarvei for tastaturbrukere slik at de kan hoppe over menyvalg og gå rett til hovedinnhold er implementert. Arbeidet med mer effektiv navigasjon for tastaturbrukere vil fortsette når løsninger for 1.3.1 og 1.3.2 er kommet lengre i implementasjonen."

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket gjelder deler av løsningen og fører til at brukere ikke kan benytte sidetittelen for å orientere seg om innholdet på siden. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt men ikke ferdig implementert. Oppdatering siden forrige rapport: Sidetitler er implementert, men løsningen fungerer ikke optimalt i alle tilfeller. Estimert løst i løpet av mars 2023."

Innhold som bryter kravet

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Konsekvensen er at brukere med behov for tastaturnavigasjon eller skjermleser ikke kan benytte produksjonsverktøyene fullt ut. Avviket er størst i produksjonsverktøyene som består av mange funksjoner og menyvalg. Manglene er avdekket og vil implementeres sammen med tastaturnavgivasjon i produksjonsverktøyene. Oppdatering siden forrige rapport: Det er gjort et stort arbeid med å kode om knapper og lenker. Tastatur -navigasjon fungerer nå for det meste av portalen og læremidlene, men det er fortsatt en del avvik knyttet til produksjonsverktøyene."

Innhold som bryter kravet

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket gjelder lenker i portal og læremidler hvor disse ikke er er kodet på riktig måte slik at brukere av skjermleserteknologi får tilstrekkelig informasjon. Konsekvensene er at navigasjonen på sidene blir vanskelig for brukere av skjermleserteknologi. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: Implementere alt-tag og bedre navngiving for lenker."

Innhold som bryter kravet

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket gjelder varsler og ledetekster i produksjonsverktøyene Cartoonist, AudioEditor og Mindomo hvor enkelte ledetekster ikke er tilgjengelig for skjermlesere. Samt overskrifter for områder i portal og læremidler. Konsekvensen er at brukere av skjermleserteknologi ikke får enkel oversikt over sidene og tilgang til nødvendig informasjon informasjon i verktøyene. Manglene er avdekket og følgende tiltak er planlagt: 1. Implementere og sette riktig nivå for overskrifter for sider og avsnitt. 2. Implementere sr-only tag på varsler og ledetekster. Oppdatering siden forrige rapport: Overskrifter for sider og avsnitt er nær ferdig implementert. Det gjenstår å finne løsning for tekst som er brukt i logoer for læremidler. Ledetekster i produksjonsverktøyene har samme status som sist."

Innhold som bryter kravet

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket er gjelder både portalen, læremidler og produksjonsverktøyene Cartoonist, Mindomo og Audioeditor hvor tastaturnavigering ikke fungerer tilfredstillende. Konsekvensen er at brukere med synshemninger vil finne det vanskelig å følge navigasjonen og orientere seg på siden. Manglene er avdekket og manglene er planlagt rettet sammen med implementasjon av tastaturnavigering i produksjonsverktøyene. Oppdatering siden forrige rapport: Kravet er forventet oppfylt i løpet av april 2023 for portal og læremidler."

Innhold som bryter kravet

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er designet. Avviket gjelder innstillinger for figurer i Cartoonist hvor endring av verdier krever å dra glidere langs en mer eller mindre horisontal linje. Konsekvensen er at tastaturbrukere og brukere med bevegelseshemninger og utfordringer med finmotorikk ikke kan endre verdiene. Manglene er avdekket og følgende tiltak er planlagt: 1. Implementere knapper for å senke/heve verdiene i tillegg til glidere. Oppdatering siden forrige rapport: Designløsning er utviklet, men tidsestimat for implementasjon er ikke klart."

Innhold som bryter kravet

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket skyldes at deler av koden er implementert med down-event i stedet for up-event som fører til at det ikke er mulig å angre seg hvis museknapp først er trykket ned. Konsekvensen er at for brukere med utfordringer knyttet til finmotorikk vil det være vanskelig å navigere på siden. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: 1. Legge om koden slik at det benyttes up-eventer."

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket skyldes mangel på lang-tag i koden for nettsidene. Det opptrer også avvik i oppgavebanken hvor oppgaver i engelskfaget er skrevet på engelsk selv om språket ellers er noe annet på siden. Konsekvensen er at brukere av skjermleserteknologi vil få opplesninger av dårligere kvalitet. Manglene er avdekket og følgende er planlagt, men ikke ferdig implementert: 1. Implementere språk-tag på alle nettsidene Oppdateringer siden forrige rapport: Implementasjon av løsning er påbegynt mars 2023."

Innhold som bryter kravet

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket skyldes mangel på lang-tag i koden i oppgavebanken hvor oppgaver i engelskfaget er skrevet på engelsk selv om språket ellers er noe annet på siden. Konsekvensen er at brukere av skjermleserteknologi vil få opplesninger av dårligere kvalitet. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er planlagt: 1. Implementere løsning for å kode hver enkelt oppgave med hvilket språk den er skrevet på."

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket dukker opp flere steder i portalen hvor implementasjon av knapper, lenker og elementer er implementert uten god nok beskrivelse i ulike tagger i koden. Konsekvensen er at sidene er vanskelige å navigere i for brukere av skjermlesere og tastatur. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: 1. Gjennomføre riktig navning og koding av knapper og lenker. 2. Implementere status for ulike elementer slik at brukere av skjermleserteknologi får informasjon om lukkede/åpnede menyer og felter og andre semantiske statuser/funksjoner."

Innhold som bryter kravet

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket er knyttet til statusmeldinger som oppdateres på ulike steder uten at de er tilgjengeliggjort for skjermlesere. Konsekvensen er at skjermleserbrukere går glipp av statusbeskjeder i både portalen og produksjonsverktøyene. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: 1. Endre design på enkelte varslingselemeneter for å gjøre de lettere tilgjengelig. 2. Legge til wai-aria atributter for å tilgjengeliggjøre ekspanderte områder for skjermlesere."


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

I digitaliserings-strategien til Stavanger kommune har brukervennlighet som eget mål (mål 5). Det betyr at alle skal ha tilgang til å bruke systemene våre. Vi har valgt leverandører som også er opp tatt av UU og brukervennlighet. Vi anerkjenner at dette er et langsiktig arbeid.

Stavanger kommune jobber også med en UU strategi.