Tilgjengelegheitserklæring for API: Ferdige datasett

 • API: Ferdige datasett
 • STATISTISK SENTRALBYRÅ, organisasjonsnummer 971 526 920
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 17 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
STATISTISK SENTRALBYRÅ kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på API: Ferdige datasett slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er landemerker på begge sidene, men overskrifter har ikke en riktig hierarkisk struktur.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er logisk rekkefølge for skjermleser, men visuelt fokus er ikke bra nok. Tastaturnavigering er utfordrende noen steder, da den noen ganger ikke fungere som forventet etter hopp inn og ut av lister/tabeller.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Skjermsiden tilpasser seg ikke desktop-versjon. Fungerer på mobil.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Skjermsiden tilpasser seg ikke desktop-versjon.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det går fint å tabbe seg rundt på aktive felter i skjermbildet, men enter-tast fungerer ikke som forventet ved søk-felt.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Søk-feltet nullstiller seg ikke ved flere feil-forsøk, og kommer deg ikke videre på siden før det er rettet opp. Utfordrende for skjermleser.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Utfordring å komme forbi søk-feltet ved kun bruk av tastatur. Enter-tasten fungerer ikke som forventet. Utfordringer ved hopping inn og ut av tabell, da fungere ikke tastatur som forventet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Mangler sidetitler.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ved bruk av kun tab-tast: Etter bruk av søk-felt, havner fokus oppe i meny i stedet for å gå videre på siden.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Lenker er ikke godt nok beskrevet. Knappene i skjermbildet er også lenker.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Overskrifter er beskrivende, men knapper burde hatt mer beskrivelse.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ikke god nok kontrast på fokusmarkering.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Skal kun være en verdi i søk-felt om gangen. Søk-felt godtar flere verdier uten å gi feilmelding. Søk-felt nullstiller seg ikke.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Feilmelding er beskrevet, med beskjed om "No match", men får ikke hjelp til hvordan rette opp.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Får HTML feil i koden på begge sidene. Det meste går på duplikat bruk av "nokkelord".

Innhald som bryt kravet i regelverket

Veldig mye riktig, men noen feil opplesing av objektene. Spesielt for søkefelt.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Får ikke opplest feilmelding når det blir lagt inn feil verdi i søkefelt.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har opprettet et eget utvalg som jobber med universell utforming, og skal støtte de forskjellige avdelingene i SSB med arbeidet for universell utforming.

Utvalget har gjennomgått hvilke av SSB sine systemer som har eksternt brukergrensesnitt og må følge kravene til universell utforming.

Produkteier/systemeier har vært ansvarlig for gjennomføring av testing for sine system, og gjennomgått en status som står her i erklæringen.

Hovedmålet for SSB og produkteier/systemeier er at det skal jobbes fortløpende med å forbedre tilgjengeligheten i våre systemer. Dette gjelder spesielt på de områdene vi ser at vi ikke følger kravene til universell utforming.

Noen av systemene er også så gamle at det er tekniske begrensninger på hva vi kan gjøre i forhold til universell utforming, og målet da er på sikt å få byttet ut disse til mer tilgjengelige IKT-system.

Dette er en kontinuerlig prosess i SSB, hvor vi jobber for bedre tilgjengelighet i våre IKT-system.