Tilgjengelegheitserklæring for helse-mr.no

  • helse-mr.no
  • HELSE MØRE OG ROMSDAL HF, organisasjonsnummer 997 005 562

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 7 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

  • Bruk utan syn
  • Bruk med avgrensa syn
  • Bruk utan høyrsel
  • Bruk med nedsett høyrsel

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

  • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
  • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
  • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
HELSE MØRE OG ROMSDAL HF kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på helse-mr.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har enkeltvise bilde utan alt tekst på nettsider og dokument i løysinga. Dette medfører at brukarar ikkje får lest opp bildeinnhald.

Vi har mange innholdsprodusentar og webredaktørar som jobbar i nettløysinga, og vi glepp dessverre på dette iblant. Vi jobbar med å auke kompetanse på universell utforming og utfylling av alt tekst på bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Mange av videoane på nettstaden vår er teksta, men vi har også videoar som ikkje er teksta. Desse har heller ikkje eit anna tekstalternativ.

Vi lenkar også ut til eigne podkast-episodar på andre plattformar, og desse episodane har ikkje tekstalternativ. 

Dette medfører at brukarar som ikkje kan høyre lyd, ikkje får med seg dette innhaldet. 

Nye videoar på nettstaden vår skal tekstast og nye podkast-episodar skal følgast med ein artikkel som formidlar det same hovudinnhaldet som lydklippet. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Mange av videoane på nettstaden vår er teksta, men vi har også videoar som ikkje er teksta. Desse har heller ikkje eit anna tekstalternativ.

Dette medfører at brukarar som ikkje kan høyre lyd, ikkje får med seg dette innhaldet. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Innhald på nettstaden vår er koda som det skal, og vi har avgrensa moglegheiter til å legge inn / fjerne koder. Noko innhald krev likevel manuelt arbeid av webredaktør, som for eksempel å legge inn titlar i tabellar. 

Enkelte tabellar på nettstaden vår kan mangle titlar. Dette medfører at ikkje alle brukarar vil forstå kva innhaldet dreier seg om.

Vi har mange innholdsprodusentar og webredaktørar som jobbar i nettløysinga, og vi glepp dessverre på dette iblant. Vi jobbar med å auke kompetanse på universell utforming.

I løpet av 2023 skal vi byte publiseringsplattform. I den nye løysinga vil det til dømes ikkje vere mogleg å publisere utan å ha fylt ut tittelen til ein tabell, eller utan at innhaldet på nettsida tilfredstillar krav til universell utforming.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettstaden vår har nynorsk som hovudspråk og dette ligg default i koden. Vi har likevel noko innhald som er på bokmål eller engelsk. Brukarar vil då få andre språk presentert som nynorsk.

Vi jobbar med å kartlegge og endre språkkode på sider dette gjeld. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettstaden vår har nynorsk som hovudspråk og dette ligg default i koden. Vi har likevel noko innhald på bokmål og engelsk og i nokre tilfelle også ein blanding av norsk og engelsk. Brukarar vil då få andre språk presentert som nynorsk.

Vi jobbar med å kartlegge og endre språkkode på sider dette gjeld. Enkelte stader i ein tekst har vi også behov for innhald på engelsk. Der jobbar vi med å manuelt legge inn kode i løpande tekst, eksempelvis "<span lang=”en”>This is in english</span>" 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Alle sider skal vere utan store kodefeil. Her får vi likevel ein Sharepoint-feil som vi ikkje får fiksa før vi byter til Optimizely Content Cloud i 2023.

Feil med *Duplicate ID empty string. Bad value “button” for attribute role on element h3. *Enkelte duplikate id-er, og id-tag som er blanke. *h2 child of span, duplicate empty ID. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

  • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .