Tilgjengelegheitserklæring for helse-mr.no

 • helse-mr.no
 • HELSE MØRE OG ROMSDAL HF, organisasjonsnummer 997 005 562
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 15 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
HELSE MØRE OG ROMSDAL HF kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på helse-mr.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte bilete og tabellar manglar alternativ tekst. Dette gjeld i hovudsak opplasta dokument (PDF).  Dette medfører at brukarar med synshemmingar ikkje kan oppfatte alt innhald.

Det er veldig mange innhaldsprodusentar som står bak alle PDF-dokumenta. Både innhaldsprodusentar og webredaktørar har fram til no hatt for låg kompetanse og lite fokus på universell utforming av dokument, noko som er hovudårsaka til at kravet ikkje er oppfylt. Vi jobbar med å auke kompetansen på universell utforming og utfylling av alt-tekst på bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Mange av videoane på nettstaden vår er teksta, men vi har også videoar som ikkje er teksta. Desse har heller ikkje eit anna tekstalternativ.

Vi lenkar også ut til eigne podkast-episodar på andre plattformar, og desse episodane har ikkje tekstalternativ. 

Dette medfører at brukarar som ikkje kan høyre lyd, ikkje får med seg dette innhaldet. 

Nye videoar på nettstaden vår skal tekstast og nye podkast-episodar skal følgast med ein artikkel som formidlar det same hovudinnhaldet som lydklippet. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Mange av videoane på nettstaden vår er teksta, men vi har også videoar som ikkje er teksta. Desse har heller ikkje eit anna tekstalternativ.

Dette medfører at brukarar som ikkje kan høyre lyd, ikkje får med seg dette innhaldet. 

Vi legg ikkje ut nye videoar utan teksting. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi manglar i dag løysing for fleire lydspor til video. Det betyr at brukarar kan gå glipp av visuelt innhald i video som ikkje blir fortalt eller skildra for brukaren via lyd. 

Vi skal ha fokus på synstolking i nye videoprosjekt, slik at vi i størst mogleg grad får presentert viktig visuelt innhald i video med lyd.  

 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nokre element er ikkje koda slik det ser ut som. Døme på dette er pagineringskomponenten eller menyen øvst på alle sider, som er koda som ein menyknapp og ikkje ein samantrekt knapp.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har ulik praksis på lenker i dag og har enkelte lenker med understrek (som oppfyller kravet) og enkelte lenker med berre farge, som gjer at vi feilar på dette punktet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vanlege nettsider tilfredsstiller krava til kontrast.

Vi har ein del PDF-dokument, som ikkje tilfredsstiller krava til kontrast. Dette fører til at svaksynte og fargeblinde får problem med å oppfatta informasjon.

Det er veldig mange innhaldsprodusentar som står bak alle PDF-dokumenta. Både innhaldsprodusentar og webredaktørar har fram til no hatt for låg kompetanse og lite fokus på universell utforming av dokument, noko som er hovudårsaka til at kravet ikkje er oppfylt. Vi jobbar med å auke kompetansen på universell utforming. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noko innhald kan vere presentert som bilete av tekst i staden for rein tekst. Dette gjeld i hovudsak på opplasta PDF-dokument. Brukarar med synshemmingar kan derfor ikkje oppfatte alt innhald.

Det er veldig mange innhaldsprodusentar som står bak alle PDF-dokumenta. Både innhaldsprodusentar og webredaktørar har fram til no hatt for låg kompetanse og lite fokus på universell utforming av dokument, noko som er hovudårsaka til at kravet ikkje er oppfylt. Vi jobbar med å auke kompetansen på universell utforming. 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På nokre av sidetypane våre, så er det ikkje mogleg å tabbe på filterkompontent. Det betyr at ikkje all funksjonalitet kan brukast berre ved hjelp av tastatur.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Innhaldet blir presentert i ei logisk rekkjefølge, men ved ekspandering av utlistingsskort så blir det fjerde kortet markert. Det får konsekvensar for personar som har nedsett motorikk, lese- og skrivevanskar, nedsett syn, blinde eller som bruker skjermforstørrer.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finst overskriftstilar som er koda med feil storleik. Det finst også overskrifter som ikkje er koda som overskrifter, slik dei burde vore. I tillegg manglar vi noko leietekst over søkjefelt. Får konsekvensar for personar som er blinde, har nedsett syn eller kognisjon eller motorikk.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettstaden vår har nynorsk som hovudspråk og dette ligg default i koden. Vi har likevel noko innhald som er på bokmål eller engelsk. Brukarar vil då få andre språk presentert som nynorsk.

Vi jobbar med å kartlegge og endre språkkode på sider dette gjeld. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettstaden vår har nynorsk som hovudspråk og dette ligg default i koden. Vi har likevel noko innhald på bokmål og engelsk og i nokre tilfelle også ein blanding av norsk og engelsk. Brukarar vil då få andre språk presentert som nynorsk.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finst sider med kodefeil. Mellom anna feil med overskriftstilar og paginering. Får konsekvensar for blinde eller nedsett syn eller personar som bruker ulike typar hjelpemiddelteknologi.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finst komponentar i koden som har feil namn og rolle. Mellom anna på pagineringsfunksjonen. Får konsekvensar for blinde eller nedsett syn eller personar som bruker ulike typar hjelpemiddelteknologi.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .