Tilgjengelegheitserklæring for barneombudet.no

 • barneombudet.no
 • BARNEOMBUDET, organisasjonsnummer 971 527 765
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 5 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
BARNEOMBUDET kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på barneombudet.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes foto/bilder/illustrasjoner som ikke oppfyller kravene om alternativ tekst. Dette gjelder særlig eldre foto/bilder som har blitt publisert. På illustrasjoner hat det tidligere ikke vært mulig å legge inn alternativ tekst, men det har vi ordnet opp i etter gjennomgangen av kravene. Likevel har vi ikke fått skrevet ut alternativ tekst på alle elementer. Dette gjør at brukere som ikke kan se innholdet går glipp av det. De foto og illustrasjoner vi bruker på våre nettsider er i stor grad ikke avgjørende for å oppfatte innhold på siden i sin helhet. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Videoer på nettsiden vår har ikke synstolkning av det visuelle innholdet i videoer, men vi har både tekst og lyd av den viktige informasjonen som videoen gir. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes noen logoer som inkluderer tekst. Ut over dette prioriterer vi tekst fremfor bilder med tekst, men med noen unntak. Under rapporten "hvem skal jeg snakke med nå?" finnes det en plakat med tekst som er lagt ved som bilde. Denne er ikke universelt utformet da den ikke er tilgjengelig i opplesningsprogrammer. Men det er laget et universelt utformet dokument i PDF-format som ligger rett under plakaten og kan lastes ned. Vi anser dette som greit, men ikke ideelt for de brukerne. Også noen eldre sider knyttet til rapporter inneholder bilder med tekst. Dette medfører at noe av innholdet blir borte for brukere som ikke kan se denne type innhold. 

Tilgjengelege alternativ

Eksempelvis har vi under rapportsiden "Hvem kan jeg snakke med nå?" laget en plakat som ligger som en JPG-fil. I tillegg lenker vi under til samme plakat i PDF-format som gir mulighet til nedlastning og opplesing av teksten. 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kontrollert store deler av nettsiden. Det tekniske rundt lenker oppfyller krav. Men flere steder kommer det ikke frem hva slags type format lenken er eller formålet med lenken. Dette skal gjennomgås i nærmeste fremtid slik at vi oppfyller dette på alle sider. 

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Deler av innhold er ikke kodet etter språk. På nettsiden vår har vi flere sider som inneholder både bokmål og nynorsk. Vi har per i dag ikke mulighet til å kode de ulike modulene etter språk, kun hovedsider. Det samme gjelder sidene som introduserer barneombudet på et annet språk enn norsk. Dette medfører at brukere som ønsker opplesing av disse språkene ikke har det tilgjengelig. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .