Tilgjengelegheitserklæring for Læringsplattformen

 • Læringsplattformen
 • DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING, organisasjonsnummer 986 252 932
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 16 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Læringsplattformen slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte introduksjonsvideoer er ikke tekstet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tabellene er ikke kodet riktig.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Logisk rekkefølge på innholdet på de ulike kursforsidene er ikke optimal.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes lenker som skiller seg fra øvrig innhold kun med farger.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes tekstelementer som ikke har tilstrekkelig stor kontrast til bakgrunnen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På mobile enheter tilfredsstiller vi ikke kravet ved bruk av liggende skjermbilder.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi tilfredsstiller ikke kravet ved bruk av mobile enheter.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På kursoversikten er det avvik fra dette kravet.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Hopp til hovedinnholdet" fungerer ikke tilfredsstillende.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Hvis en innlogget bruker er inaktiv i mer enn en time, blir vedkommende logget ut av Læringsplattformen. Hvis brukeren fortsetter kurset, uten å logge inn på nytt vil kursprogresjonen da ikke logges.

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Hopp til hovedinnholdet" fungerer ikke.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tab-rekkefølgen på kurssidene bør forbedres.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte sider hopper over et headernivå.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er enkelte steder hvor det er mulig å avbryte pekerbevegelsen for valg ved å dra musepekeren ut av valgt område for deretter å slippe tasten.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte skjemaelementer mangler tilfredsstillende ledetekster eller instruksjoner.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte komponenter er ikke korrekt kodet.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

DFØ er opptatt av at alle skal ha like muligheter til å benytte kurstilbudet på Læringsplattformen. Og vårt mål er å gjøre plattformen og kursene så universelt utformet som mulig. Alle våre nye kurs skal tilfredsstille kravene til universell utforming. Og hvis det er praktisk mulig og økonomisk forsvarlig å utbedre vesentlige mangler i eldre kursproduksjoner, vil vi søke å gjøre det. I de tilfeller hvor det blir uforholdsmessig stor byrde å utbedre kursene, jobber vi med å kunne tilby kompenserende tiltak som eksempelvis en ren tekstlig versjon av kursinnholdet.