Tilgjengelegheitserklæring for om.ndla.no

 • om.ndla.no
 • VESTLAND FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 821 311 632
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 8 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
VESTLAND FYLKESKOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på om.ndla.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har bilder som mangler alternativ tekst, nettstaden blir laga på ny i anna løysing som er utforma etter gjeldande krav.

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Vi har video som er synstolkingsalternativ til video, og er tydeleg merka som det. Desse har ikkje teksting.

Tilgjengelege alternativ

Videoen som synstolkinga høyrer til har teksting.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Wordpress-element for facebook-boks har element som ikkje har unik ID. Nettstaden blir laga på ny i anna løysing som er utforma etter gjeldande krav.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nokre lenker i wordpressgrensesnittet blir kun kommunisert med farge. Nettstaden blir laga på ny i anna løysing som er utforma etter gjeldande krav.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Wordpress-ikon i footer har for dårleg kontrast. Nettstaden blir laga på ny i anna løysing som er utforma etter gjeldande krav.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På komponenter i forsiden hoppes det i overskriftsnivåer. Nettstaden blir laga på ny i anna løysing som er utforma etter gjeldande krav.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Wordpress-element for facebook-boks har elementer som ikke har unik ID. Nettstaden blir laga på ny i anna løysing som er utforma etter gjeldande krav.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Iframe-element med video har ikke tittel. Nettstaden blir laga på ny i anna løysing som er utforma etter gjeldande krav.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi flytter heile nettstaden om.ndla.no inn i ndla.no om kort tid og vil då retta dei problema me har.