Tilgjengelegheitserklæring for Sirdal videregående skole

 • Sirdal videregående skole
 • AGDER FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 921 707 134
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 13 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
AGDER FYLKESKOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Sirdal videregående skole slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kodefeil: I artikkeloversikt på forsiden har alternativ tekst og bildetekst byttet plass. Alternativ tekst til bilder i lenkesamling vises ikke ut. Vår leverandør Acos jobber med å rette feilene. 

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

VI har kartløsninger som ikke er omfattet av regelverket.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Innhold som bryter kravet i regelverket:

 • Veiviser - spørsmålene i veiviseren har fet skrift, men burde vært kodet med som overskriftskode h2.
 • Tidslinje - milepælene mangler overskriftsnivå.
 • Tabell - Tabeller blir ikke alltid kodet korrekt på mindre skjermer.
 • Nyhetsliste og kalenderhendelser - på nyhetslisten og oversikt over kalenderhendelser er det hopp i overskriftsnivåer. Overskriften på siden har overskriftskode h1 mens lenkene har overskriftskode h3.

Brukere som benytter skjermleser vil kunne få problemer med å tilegne seg innhold. Vår leverandør jobber med å rette feilene.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Diagrammer og figurer i dokumenter kan ha innhold som ikke tilfredsstiller kravene. Dette kan gå utover brukere som er fargeblinde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte bilder og Illustrasjoner i kan ha svak kontrast. Dette kan redusere brukeropplevelsen for personer med nedsatt syn.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen bilder og illustrasjoner vil kunne ha for dårlig kontrast. Brukere med nedsatt syn vil kunne ha problemer med å tilegne seg innhold.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Innhold som bryter kravet i regelverket

 • Veiviser - det er ikke mulig å gjøre valg i veiviseren ved hjelp av tastaturnavigasjon.
 • Veiviser - det er ikke mulig å nå neste knappen ved hjelp av tastaturnavigasjon.

Vår leverandør jobber med å rette feilen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte sider på nettstedet er ikke tydelige nok i henhold til krav. Dette vil kunne redusere brukeropplevelsen for personer som

 • Er svaksynte
 • Har nedsatt kognisjon
 • Har nedsatt motorikk, lesevansker og problemer med korttidsminne

Vi arbeider fortløpende med å rette opp svakhetene.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettsider kan ha mangelfull informasjon i lenketekst. Dette kan redusere brukeropplevelsen for personer som

 • er svaksynte, blinde eller døvblinde
 • har nedsatt motorikk
 • har nedsatt kognisjon

Vi arbeider forløpende med å rette manglene.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettsider kan ha mangelfull informasjon i overskrifter eller ledetekst. Dette kan redusere brukeropplevelsen for personer som

 • er svaksynte, blinde eller døvblinde
 • har nedsatt motorikk
 • har nedsatt kognisjon

Vi arbeider forløpende med å rette manglene.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettstedet har riktig språkinnstilling. Men det kan forekomme enkeltsider som ikke er kodet med riktig språkkode. Dette kan for eksempel være enkeltsider på nynorsk som ikke har språkkode «nynorsk». Vi jobber kontinuerlig med å spore opp og forbedre dette.

 • Nettsider med bruk av dokumentleser (nettsidedokument) kan ha feil språkkode. Det er ikke mulig å endre dette manuelt i dagens CMS. Vår leverandør jobber med å utbedre feilen.
Innhald som bryt kravet i regelverket

Innhold som bryter kravet i regelverket:

Nettstedet har riktig språkinnstilling. Men det kan forekomme tekst på enkeltsider som ikke er kodet med riktig språkkode. Dette kan for eksempel være tekst på nynorsk som ikke har språkkode «nynorsk».

Brukere som benytter tale kan få en redusert brukeropplevelse

Vi jobber kontinuerlig med å spore opp og forbedre dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

nnhold som bryter kravet i regelverket

 • Dokumentleser - dokumentleseren har noen mangler i forhold til synlig fokusmarkering og tastaturnavigasjon.
 • Søk - nedtrekksfelt for type mangler synlig fokusmarkering
 • Bilde - hvis det er lagt inn alt-tekst på bilder kan bruker også klikke på bilde. Da åpnes bildet i stor visning. Her mangler synlig fokusmarkering.

Vår leverandør jobber med å rette feilen.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi tilstreber å alltid benytte funksjonaliteten i publiseringsløsningen slik at vi unngår kodefeil. Men feil kan forekomme.

 • FAQ - håndtere flere FAQ ’er på samme side. I dag får disse to FAQ ’ene samme id.
 • Tabell - ved sider med flere tabeller kan disse få samme id.
 • Søk - Søkefelt og søkeknapp har samme navn.

Vår leverandør jobber med å rette feilen.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber kontinuerlig med universell utforming av våre nettsider.

Rutiner og opplæring
Agder fylkeskommune har rutiner og retningslinjer for nettpublisering som skal sikre at vi jobber korrekt med universell utforming på nett. Disse blir gjennomgått og revidert ved endringer i regelverk eller ved ny kunnskap om beste praksis for universell utforming.

Når vi lager nytt innhold sjekker vi dette opp mot kravene, før vi publiserer.

Vi gjennomfører kontinuerlig opplæring og oppfølging av våre publisister. Våre publisister deltar også på ulike kurs i nettpublisering og universell utforming.

Testing
Vi gjennomfører jevnlige tester av våre nettsider. Da blir både brukervennlighet og universell utforming testet.

Fylkeskommunalt samarbeid
Agder fylkeskommune er del av et fylkeskommunalt samarbeidsnettverk for nettpublisering. Her inngår Innlandet, Viken, Rogaland, Troms og Finnmark og Nordland. I nettverket jobber vi kontinuerlig med å forbedre våre nettsider, der universell utforming og digital tilgjengelighet alltid er på agendaen. Gjennom nettverket har vi god påvirkningskraft mot vår felles leverandør Acos, slik at vi sammen finner forbedringer og gode løsninger.

Satsingsområder
Vi jobber kontinuerlig med å tilegne oss ny kunnskap og beste praksis om universell utforming på nett. Målet er at alle ansatte skal ha et bevisst forhold til digital tilgjengelighet, og at våre tjenester skal bli så bra som mulig for våre brukere.

Tredjepartsløsninger
Vi benytter oss av flere tredjepartsløsninger fra ulike leverandører. Målet er at disse løsningene skal ha egne tilgjengelighetserklæringer. Dette jobber vi med å kartlegge og få på plass.