Tilgjengelegheitserklæring for Krodsherad.kommune.no

 • Krodsherad.kommune.no
 • KRØDSHERAD KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 962 855
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 13 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
KRØDSHERAD KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Krodsherad.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er gjort funn på nettsidene til Krødsherad
kommune der bilder mangler alternativ tekst. For
mer informasjon se avsnitt "Alternativ bildetekst" i vedlagt statusrapport. 

Tilgjengelege alternativ

Muligheten for å legge inn alternativ tekst på bilder kom lenge etter at vi etablerte nettsiden. Noen bilder har alternativ tekst, andre bilder på eldre artikler har ikke dette. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er gjort funn av videoer uten teksting på
nettsidene til Krødsherad kommune.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er gjort funn av lister som ikke er kodet som
lister, se avsnitt "Liste".

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er gjort funn på nettsidene til Krødsherad
kommune der elementer har dårlig kontrast. Se
avsnitt "Tilstrekkelig kontrast skal sikre god
lesbarhet" i vedlagt statusrapport. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er gjort funn der elementer overlapper hverandre
ved zoom, se avsnitt "Nettstedet er brukbart med
tekstforstørrelse" i vedlagt statusrapport. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er gjort funn der ikke- tekstlig innhold har for svak
fargekontrast, se avsnitt "Tilstrekkelig kontrast skal
sikre god lesbarhet" i vedlagt statusrapport. 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

FAQ- spørsmål kan ikke åpnes ved hjelp av
tastaturnavigasjon.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Acos vil fjerne hurtigtaster for hopp til innhold, søk og
meny i fremtidig versjon.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettsidene til Krødsherad har hopp til innhold som
fungerer på forsiden. Når brukeren går til hopp til
innhold på undersider lastes forsiden.

Tilgjengelege alternativ

Nettsidene til Krødsherad har hopp til innhold som
fungerer på forsiden.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er gjort funn på nettsidene til Krødsherad
kommune der lenkemålet ikke fremgår tydelig av
lenketeksten. Se avsnitt "Lenker skal være
beskrivende" i vedlagt statusrapport. 

Tilgjengelege alternativ

For noen lenker fremgår en tydelig lenketekst. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er gjort funn av noen få elementer som mangler
fokusmarkering, se avsnitt.

Tilgjengelege alternativ

Det skal være mulig å
navigere med tastatur.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er avdekket sider med kodefeil, se avsnitt "Koden
skal følge gjeldende standarder" i vedlagt statusrapport. 

Tilgjengelege alternativ

Kodefeil gjelder enkelte sider, ikke alle. Men det finnes ikke noe alternativ ved de sidene som har kodefeil. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Inputfelt og søkeknapp har samme tekst se avsnitt for
"Koden skal følge gjeldende standarder" i vedlagt statusrapport. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

I vedlagt statusrapport ligger en oversikt over alle krav som ikke er oppfylt, eller bare delvis oppfylt. Det er en plan fra leverandør Acos sin side å rette opp enkelte feil ifht UU krav i senere oppgraderinger. Dette har ikke vi mulighet til å utføre selv. Fra kommunen sin side vil dette være ett kontinuerlig arbeid. Det er dessverre slik at vi har knappe ressurser på disse områdene, slik at det vil ta tid å få rettet opp, det vil også være ett kostnadsspørsmål hele veien.