Tilgjengelegheitserklæring for Forfattarar frå Sogn og Fjordane

 • Forfattarar frå Sogn og Fjordane
 • VESTLAND FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 821 311 632
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 5 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
VESTLAND FYLKESKOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Forfattarar frå Sogn og Fjordane slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noko innhald manglar alt-tekstar. Innhaldet vert automatisk importert frå https://nn.wikipedia.org/, og det ser ikkje ut til å vere alt-tekstar på til dømes bilete. Dette vil ha som konsekvens at brukarar som treng hjelpemiddel ikkje får med seg alt innhaldet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ved forstørring ut over 250% må ein skrolle sidevegs for å få med seg menyen eller innhaldet i den. Brukarar som treng meir forstørring vil ikkje kunne navigere på nettstaden på ein god måte.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har bildekarusellar ein ikkje kan stoppe, pause eller skjule. Denne funksjonaliteten ligg ikkje inne i cms-et vi nyttar.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi henter inn bokframsider frå Nasjonalbiblioteket. Desse fungerer som lenker, og har alt-tekst, men kan ikkje utan vidare identifiserast som lenker av brukarar utan hjelpemiddel.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Søkeknappane våre har ikkje ledetekst. Konsekvensen kan vere at det vert vanskeleg for nokon å søke på nettstaden. Vi vil prøve å finne ut korleis dette kan skrivast inn i koden.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .