Tilgjengelegheitserklæring for generaladvokaten.no

  • generaladvokaten.no
  • GENERALADVOKATEMBETET, organisasjonsnummer 971 527 072
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 1 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

  • Bruk utan syn
  • Bruk med avgrensa syn

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

  • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
  • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
  • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
GENERALADVOKATEMBETET kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på generaladvokaten.no slik:

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette jobbes med.

Tilgjengelege alternativ

Endring manuelt


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

  • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
  • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi byttet nettsideleverandør i årskiftet 2022/2023, og betalte i den forbindelse for en analyse av tilgjengelighet på nettstedet i henhold til WCAG 2.0-krav og kommende WCAG 2.1-krav. Rapporten er tilgjengelig på nettsiden vår. I tillegg har vi i møte med CustomPublish desember 2022 gjennomgått hvilke endringer vi som innholdsprodusent kan foreta oss, og hvilke endringer de som nettsideleverandør/utvikler skal foreta seg for at kravene blir oppfylt. Endringene ble foretatt på bakgrunn av rapporten.