Tilgjengelegheitserklæring for vindafjord.kommune.no

 • vindafjord.kommune.no
 • VINDAFJORD KOMMUNE, organisasjonsnummer 988 893 226
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 11 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
VINDAFJORD KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på vindafjord.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Bilde i eigendefinert: Dersom bilde som er sett inn i ein eigendefinert har alternativ tekst skal verdi visast i alt.atrributt i front. No blir alternativ tekst i front tom uansett. 

Artikkeloversikt på framsida: I artikkeloversikt på framsida har alternativ tekst og bildetekst bytta plass. Blir retta av ACOS i Q1-2 2023

Bilde: Bilder i filtervisning manglar atributt for alternativ tekst

Bilde i lenkesamling: Alternativ tekst visast ikkje

Innhald som bryt kravet i regelverket

Sjå ACOS

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

ACOS

Innhald som bryt kravet i regelverket

Hopp i overskriftsnivåa - Overskrifta Reservasjon har oversiktskode H1, medan oppsummeringa har oversiktskode H4. Blir retta av ACOS Q1-2,2023

Spørsmål i veivisaren har feit skrift, men burde vore koda med overskriftskode H2. Blir retta av ACOS Q1-2,2023

Tidlinje: Milepælane manglar overskriftsnivå. Blir retta av ACOS Q1-2, 2023

Tabell: Tabellar blir ikkje alltid koda korrekt på mindre skjermar.  Blir retta av ACOS Q1-2,2023

Nyhendeliste og kalendarhendingar: På nyhendelista og oversikt over kalendarhendingar er det hopp i overskriftsnivåa. Overskrift på sida har overskriftskode H1 medan lenkene har overskritskode H3

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nederst på heimesida ligg det ein blå tekst på svart bagrunn på informasjonstekst om cookie. Blå tekst på svart bakgrunn har svak kontrastfarge.

Tilgjengelege alternativ

Endre tekst på informasjonstekst om cookie

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Booking: Kalendaren i bookingmodulen er vanskeleg å benytte ved tastaturnavigasjon

Vegvisar: Det er ikkje mogeleg å gjere val i vegvisaren ved hjelp av tastaturnavigering. Det er heller ikkje mogeleg å nå neste knappen ved hjelp av tastaturnavigering

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette arbeidar vi med slik at det blir best mogeleg

Tilgjengelege alternativ

Kva det er lenka til er ofte omtala i artikkelen

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nabolaget: ACOS må verifisere at inputfelt og ledetekstar er koda korrekt. Q1-2,2023

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dokumentlesar: dokumentlesaren har nokon manglar i forhold til synleg fokusmarkering og tastaturnavigasjon

Søk: nedtrekksfelt for type manglar synlig fokusmarkering

Bilde: Dersom det er lagt inn alternativ tekst på bilder kan brukar også klikke på bilde. Då blir bildet opna i stor visning. Her manglar synleg fokusmarkering

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tabell: når ein artikkel inneheld fleire tabellar får desse lik id

FAQ: Handtere fleire FAQ'ar på same side. I dag får desse to FAQ'ane same id

Søk: Søkefelt og søkeknapp har same namn

Bildegalleri: Bildegalleri manglar aria-label

Person: Fleire element med same ID ved kart i personfeltet

Innhald som bryt kravet i regelverket

Webskjema: Feil på radioknappar og avkryssingsboksar. Fielset skal eigentleg ha legend


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vindafjord kommune har fokus på universell utforming. Dette gjeld nettsider, innsynsløysingar, skjemaløysingar og intranett.

Det blir oppretta ei tverrfagleg arbeidsgruppe internt, i tillegg til ei samarbeidsgruppe med dei andre Haugalands kommunane, Karmøy, Tysvær, Bokn, Vindafjord, Etne og Sveio.

Vi har eit mål om å integrere arbeidet med universell utforming i organisasjonen slik at alle har fokus på det. Dette inkluderer opplæring av tilsette.