Tilgjengelegheitserklæring for nettstad

uustatus.no
 • uustatus.no
 • DIGITALISERINGSDIREKTORATET, organisasjonsnummer 991 825 827

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 7 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
DIGITALISERINGSDIREKTORATET kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på uustatus.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes innhold på siden som har tvunget visningsretning (uten at dette er nødvendig). Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at innhold ikke alltid presenteres korrekt i forhold til brukerens preferanser. Det jobbes med å rette dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Formålet med inndataskjemafelt kommer ikke fram i koden for alle skjemaelement, dette medfører at nettleser eller skjermleser ikke alltid henter ut og presenterer formålet med skjemafeltet for brukeren. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det jobbes med å rette dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ved noen tilfeller vil man miste innhold som zoomes inn inntil 400%. Dette betyr at brukeren ved noen tilfeller vil miste tekst og annet innhold. Dette skyldes rammeverket. Det jobbes med å rette dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ikon dekker deler av tekstfelt og tekst i sidemeny forsvinner i disse tilfellene:

Linjehøyde 1,5 ganger skriftstørrelsen.
Avstand etter avsnitt 2 ganger skriftstørrelsen.
Avstanden mellom bokstaver i blokker av tekst (sperring)  0,12 ganger skriftstørrelsen.
Avstanden mellom ord 0,16 ganger skriftstørrelsen.

Det betyr at brukeren ikke kan styre tekststørrelsen til sine preferanser uten å miste innhold. Dette skyldes rammeverket. Det jobbes med å rette dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har innhold som kommer til syne ved fokus med tastatur eller musepeker. Dersom man flytter fokus fra elementet til informasjonen som kommer opp, forsvinner innholdet. Dette gjør at brukeren ikke får nok tid til å lese informasjonen som kommer opp. Dette skyldes bruk av en tredjepartsløsning (rikteksteditor) som ikke er universelt utformet. Det jobbes med å rette dette.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På enkelte sider blir det presentert nytt innhold dersom man flytter fokus mellom svaralternativer. Det nye innholdet kan komme overraskende på brukerne. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det jobbes med å rette dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er ikke korrekt markering med role="status" når statusbeskjeder blir gitt. Dette kan føre til at brukeren ikke blir oppmerksom på viktige endringer eller oppdateringer på nettsiden. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det jobbes med å rette dette.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Tilsynet for universell utforming av ikt har ansvar for å følgje opp forskrift om universell utforming av ikt-løysingar, knytt til likestillings- og diskrimineringslova.

Gjennom daglig bruk og via tilbakemeldinger fra brukerne blir vi oppmerksomme på uu-feil i våre egne løsninger. Når vi lager nytt innhold sjekker vi dette opp mot WCAG-kravene, og med testverktøy, før vi publiserer.