Tilgjengelegheitserklæring for saman.no

  • saman.no
  • HELSE BERGEN HF, organisasjonsnummer 983 974 724
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 2 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

  • Bruk utan syn
  • Bruk med avgrensa syn
  • Bruk utan fargesyn

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

  • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
  • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
  • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
HELSE BERGEN HF kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på saman.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har ulik praksis på lenker i dag og har nokre lenker med understrek (som oppfyller kravet) og nokre lenker med kun farge, som gjer at vi feiler på dette punktet. 

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettstaden vår har nynorsk som nettstadspråk og dette ligg i koden. Vi har likevel ein del innhald som av ulike grunnar er på bokmål / engelsk. Brukarar som nytter hjelpemiddelteknologi kan oppleve at noko innhald ikkje blir presenterert i samsvar med språkreglane for det aktuelle språket. 

Vi jobbar med å  endre språkkode på sider dette gjeld. 

I tillegg vil dette inngå som ein del av opplæring og informasjon til webredaktørar i løysinga.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

  • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
  • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Saman.no er ein felles nettstad for samhandling og samarbeid mellom kommunar og sjukehus i Helse Bergen sitt føretaksområde. Nettstaden er ein del av Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP).

Meir informasjon om FNSP: https://www.fnsp.no/

I FNSP har vi felles strategiar og policyar for nettarbeidet:
https://fellesinnhold.hn.nhn.no/verktoy-og-felles-kommunikasjon

Det blir jobba kontinuerleg med å forbetre både den tekniske løysinga og det redaksjonelle innhaldet.

Sidan vi er ein del av ei nasjonal publiseringsløysing, har vi ikkje moglegheit til å sjølv rette opp i tekniske feil på nettstaden. Vi gir likevel tilbakemeldingar der vi kan og får oppdateringar om uu-arbeidet med jamne mellomrom.

Vi bytta ut publiseringsplattformen vår, SharePoint, til Optimizely Content Cloud i 2023. Den nye publiseringsplattformen (CMS) er betre tilrettelagt for arbeid med universell utforming, og vil betre vilkåra for arbeidet med tilgjengeliggjering av innhald. Dette trur vi vil ha ein svært positiv effekt på det publiserte innhaldet for alle brukarar.