Tilgjengelegheitserklæring for Skoleportalen

 • Skoleportalen
 • VESTLAND FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 821 311 632
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 8 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
VESTLAND FYLKESKOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Skoleportalen slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er generelt litt forvirrende visualisering av lenker og knapper.

Døme: Nedtrekksknappen på en kalenderhendelse på kva-skjer er ikkje koda som ein knapp.

Feilen blir retta innan kort tid

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har ein illustrasjon som er eit bilete med figurar og tekst som i lag er meiningsberande. Der er per no ikkje mogleg for brukaren å få informasjonen på anna vis.

Dette skal endrast slikt vi har alternativ til illustrasjonen

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er enkelte knappar og modalar, pluss footer, som har for låg kontrast mot bakgrunnen.

Det blir vankelegare for brukaren å tyde skrifta.

Feilen blir retta hurtig

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er per i dag ikkje mogleg å hoppe rett til
hovudinnhaldet. Brukaren er nøydd til å gjennomføre ein serie med tabulatortrykk før hovudinnhaldet er tilgjengeleg.
 Feilen blir retta innan kort tid.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På /kva-skjer/ er det ikkje gode programmatiske leietekstar i kalendaeren. Kalenderen her burde programmerast annleis for at det skal være lettare å navigere seg i den ved hjelp av tastatur og skjermlesar.

Knappen for telefonnummer til dei individuelle tilsette på /om-skulen/skulen-var/tilsette/ har ikkje leietekst. Med skjermlesar forstår ein ikkje at tala som blir lest opp for mobilnummer er eit mobilnummer. Det bør stå "tlf" føre telefonnummra.

Feila skal rettast innan kort tid.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

På /kva-skjer/ er det en kodefeil som går att fleire stadar på sida: <div> er ikkje lov som barn av <summary>.

Feilen skal bli retta innan kort tid.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nokre av desse feila er dei som også går på 1.3.1.

Generelt er søkefeltet koda feil. Det burde ha type="search"

Brukaren vil ikkje finne søkefelta.

Feilen vert retta innan kort tid.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ved søk får ein opp kor mange søkeresultat som har dukka opp nederst på sida, bør også ligge øvst. Ved trykk på "Les flere" må det giast ein statusbeskjed i koden om at det visast nytt innhold (aria live). Feilen gjer det vanskelegare for brukaren å finn talet søkeresultat.

Feilen vil bli retta innan kort tid.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .