Tilgjengelegheitserklæring for Fredrikstad kommune

 • Fredrikstad kommune
 • FREDRIKSTAD KOMMUNE, organisasjonsnummer 940 039 541
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 10 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
FREDRIKSTAD KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Fredrikstad kommune slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Eldre planer/dokumenter vil inneholde ikke-tekstlig innhold uten alternativ tekst. Alle dokumenter produsert etter 1.februar vil ha alternativ teskt på ikke-tekstlig innhold.

Innhald som bryt kravet i regelverket

KommuneTV er ikke tekstet - det jobbes med en løsning her - Referat ligger tilgjerngelig fra sru (ikke nær videoklippet). Podcastene våre har ikke alternativ tekst.

Innhald som bryt kravet i regelverket

KommuneTV er ikke tekstet - det jobbes med en løsning her - Referat ligger tilgjerngelig fra sru (ikke nær videoklippet).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettstedet har tilfeller av feil bruk av overskriftshierarki. Det jobbes kontinuerlig med å rette dette. Brukere som benytter skjermleserverktøy vil i noen tilfeller få lest opp overskriftene i feil rekkefølge.

Enkelte tabeller mangler overskriftceller. Det er også tilfeller hvor tabeller er brukt til visuell fremstilling. Det jobbes kontinuerlig med å rette dette. Brukere som benytter skjermleserverktøy vil kanskje ikke forstå tabellen på samme måte og vanskelig å holde oversikt.

Enkelte visuelle lister er ikke kodet riktig. De er enten kodet med avsnitt eller et avsnitt med <br />. Det jobbes kontinuerlig med å rette dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Book-up sin kalender tilfredstiller ikke kravet. Det ligger forbedringer her i roadmap.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Alle toppmenyer er ikke tilgjengelige  med TAB (lokalsamfunn, skoler) Innhold=tekst er ikke opplesbart med TAB(barnehage).

Innhald som bryt kravet i regelverket

BookUp: Bildekarusell starter automatisk og varer i mer enn 5 sekunder - er under utbedring.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Feil i kode som vil bli rettet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen sider har manglende rekkefølge men det vil bli ordnet fortløpende.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Bilder i bildekarusell som benytter samme ID. Skal fikses av leverandør før 1.februar. Kalender i BookUp mangler relasjon mellom id og kolonne.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

På bakgrunn av mange feil i dagens CMS-løsning vil Fredrikstad kommune i løpet av 2024 være over på en mer oppdatert plattform. Vi er glad for tilbakemeldinger og vil rette det vi kan også i dagens løsning.

Vi vil jobbe kontinuerlig med å tilpasse dokumenter som ligger ute - Alle PDF-dokumenter produsert etter 1. februar 2013 skal være universelt tilpasset.

Testsvar fra BookUp leverandør er lagt inn.
Enterprise Rekruttering tilfredsstiller ikke alle krav til WCAG 2.1. Løsningen vil bli skiftet ut før påske 2024