Tilgjengelegheitserklæring for akkreditert.no

 • akkreditert.no
 • NORSK AKKREDITERING, organisasjonsnummer 986 028 307
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 17 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
NORSK AKKREDITERING kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på akkreditert.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Redaktør må legge inn nødvendig tekst, under arbeid.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Leverandør må lage mal med understrek på linker. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Leverandør må sjekke opp mot kravet. Avventer svar fra leverandør.  

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har noen bilder av tekst, dette fjernes av redaktør. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kontrastfeil, 8 avvik. Leverandør utbedrer dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Har ikke verifisert, må avsjekkes av leverandør.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Funskjonen er der, men har for dårlig kontrast. Leverandør jobber med saken. 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Funskjonalitet for dårlig, leverandør jobber med saken

Innhald som bryt kravet i regelverket

Øverste meny har noen tomme felter ved bruk av TAB. Skjønner ikke helt hvor på siden man er. Start på logo og tab deg videre. Leverandør jobber med saken.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Må settes opp etter krav, utføres av leverandør.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Klikk, søk(litt dårlig funksjon) bør ha sidekart. Leverandør jobber med saken.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dårlig fokus oversikt. Vanskelig å se hvor du er på siden. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Redaktør gjør dette fortløpende etter gjeldende krav.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har dette på Engelsk side, men ikke på norsk. Leverandøren ser på dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Sjekkes av leverandør.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det må legges inn alternativ tekst. Gjøres av leverandør.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Leverandør må følge opp.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Avdeling for Digitalisering, IT og kommunikasjon har tatt en strukturert gjennomgang av UU kravene. Noen av avvikene følges opp interne redaktører, og andre avvik må utbedres av leverandør.

Arbeidet blir fulgt opp i tiden fremover.