Tilgjengelegheitserklæring for lillesand.kommune.no

 • lillesand.kommune.no
 • LILLESAND KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 965 404
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 5 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
LILLESAND KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på lillesand.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Beholderelement er tomt.

Feil tilknyttet Skjema A-Å liste.
Feil tilknyttet LOS-bokser i artikler.

Rollen er ikke innenfor nødvendig kontekst:
Feil knyttet til til LOS-bokser i artikler.

Feilene er meldt videre til leverandør som utbedrer feil.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er ikke lett å se lenkene.
Disse feilene skyldes at det er lagt inn formattering på lenker i lenketekst. 

 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Fargekontrasten oppfyller ikke minimumskravene.
Feil knyttet til presentasjon av badevannstemperaturer.
Feil knyttet til bildetekst i artikler. 

Feilene er meldt videre til leverandør som utbedrer feil.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Lenke mangler et tekstalternativ.
Feil tilknyttet tom lenke i kategorilisting for lag/foreninger-modul.
Feilen er meldt videre til leverandør som utbedrer feil.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Lenke mangler et tekstalternativ
Feil tilknyttet tom lenke i kategorilisting for lag/foreninger-modul.
Feilen er meldt videre til leverandør som utbedrer feil.

Skjemafelt mangler en etikett
Feil tilknyttet kalenderfunksjonen.

Feil tilknyttet søkefelt i lag og foreninger-modul.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .