Tilgjengelegheitserklæring for fristedet.no

 • fristedet.no
 • HELSEDIREKTORATET, organisasjonsnummer 983 544 622
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 16 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
HELSEDIREKTORATET kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på fristedet.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

bilder og ikoner har ikke alt-tekst som beskriver ved bruk av skjermleser

Innhald som bryt kravet i regelverket

Video har ikke transkribert innhold eller alternativ til video

Innhald som bryt kravet i regelverket

noen videoer har ikke undertitler

Innhald som bryt kravet i regelverket

Gammel nettside som skal legges ned i 2024. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

All tekst er formatert i henhold til standard, men oppgaver i form av bilder har ikke kodet slik at de kan brukes av skjermleser

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettsiden er ikke kodet slik at den enkelt kan brukes av skjermleser

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen elementer trenger bedre kontrast, men stort sett oppfyller nettsiden kravet. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

én side under elevoppgavene inneholder bilder av tekst som må endres

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen steder har for liten linjeavstand

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen sider under elevoppgaver må kodes til å støtte bruk av tastatur

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes elementer som ikke gir brukeren veiledning til riktig bruk av tastatur

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er ikke mulig å justere hastighet på eget videoinnhold, kun det som er tilgjengelig via YouTube.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Funksjonen er ikke implementert.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Koden identifiserer ikke forskjell på bokmål og nynorsk

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Rollebeskrivelser i kodene er ikke komplett

Innhald som bryt kravet i regelverket

Bruker av skjermleser får ikke beskjed når data blir oppdatert på siden


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Hele nettsiden er kartlagt for forbedringer, men den er også under revisjon om programmets helhetlige funksjon. Nettsideforbedringene vil ikke gjennomføres ettersom nettsiden skal legges ned i 2024 og flyttes over på plattformer med bedre tilgjengelighet.