Tilgjengelegheitserklæring for brreg.no

 • brreg.no
 • REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND, organisasjonsnummer 974 760 673
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 34 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på brreg.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I svært mange av tjenestene er det bilder, symboler og ikoner som ikke har alternativ tekst. Årsakene til dette er manglende prioritering og teknologiske begrensninger. Deler av innholdet er ikke tilgjengelig for alle brukere.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har noe videoer på våre nettsider som ikke er synstolket. Innholdet og budskapet i videoene er noen steder ivaretatt i det øvrige innholdet på siden hvor videoene er publisert. I noen tilfeller er ikke innholdet i vidoene tilgjengelig for alle.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Mange av tjenestene på nettsidene er ikke kodet slik de fremstår visuelt. Årsaken til dette er manglende kompetanse. I flere av tilfellene kan det føre til at knapper, tabeller, overskrifter eller annet innhold ikke blir formidlet som det de er ved bruk av en skjermleser. For noen brukere kan det være vanskelig eller umulig å bruke enkelte av tjenestene med assisterende teknologi.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I enkelte tjenester blir innholdet presentert i en tungvint eller ulogisk rekkefølge for brukere av tastaturnavigasjon og skjermleser. Det medfører at den visuelle rekkefølgen ikke alltid er den samme som ved tastaturnavigasjon. Dette gjelder spesielt for nettbutikken og løsningen for abonnement på kunngjøringer. Det er vanskelig, men ikke umulig, å utføre de fleste oppgavene i tjenestene dette gjelder. Dette er på grunn av manglende kompetanse, prioriteringer og teknologiske begrensninger.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I tjenestene "Overføringer og heftelser i Akvakulturregisteret", "Samordnet registermelding" og enkelte statistikktjenester er instruksjonene noen ganger kun mulig å forstå ut fra visuelle egenskaper. I andre tilfeller får brukeren instruksjoner eller feilmeldinger som ikke er mulig å forstå uten visuell forståelse av hele tjenesten. Dette er på grunn av manglende kompetanse, prioriteringer og teknologiske begrensninger. Konsekvensene er at brukere kan ha problemer med å bruke en av tjenestene eller finne ut hva hen skal gjøre for å rette en feil.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte tjenester på nettstedet bruker tabeller eller annet innhold, som ikke vises optimalt på små skjermer og særlig i portrettvisning. Årsaken til dette er både manglende kompetanse, prioriteringer og teknologiske begrensninger. Det kan i noen tilfeller føre til at innholdet ikke er synlig.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tjenestene "Overføringer og heftelser i Akvakulturregisteret", "Heftelser i motorvogn" og nettbutikken har felter hvor formål ikke blir identifisert godt ut fra navnet på feltet og koden. Årsaken til dette er manglende kompetanse, prioriteringer og teknologiske begrensninger. Dette fører blant annet til at utfylling med data lagret i nettleser ikke fungerer optimalt.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Store deler av nettstedet bruker kun farge for å vise om en knapp, lenke eller andre interaktive elementer er i fokus eller andre tilstander. Vi har definert stiler som ivaretar dette, men disse er ikke implementert i alle tjenester og sider enda. Årsaken til dette er manglende prioriteringer og teknologiske begrensninger. Dette kan gjøre at brukere ikke finner ut hvor markeringen er i tab-rekkefølgen og tastaturnavigasjonen blir svært vanskelig.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte steder på nettsidene har ikke tilstrekkelig kontrast for tekstlig innhold. Vi har definert et fargesystem som skal gjøre det lettere å velge farger med tilstrekkelig kontrast, men det er ikke implementert alle steder enda. Årsaken til dette er manglende kompetanse, prioriteringer og teknologiske begrensninger. Det betyr at i enkelte tilfeller kan innholdet være vanskelig å lese eller oppfatte.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I noen få tilfeller vil bruk av forstørring føre til at det er vanskelig å bruke tjenestene og oppfatte innholdet. Vi har planlagt nye tjenester og løsninger som vil erstatte de tjenestene dette gjelder (Nettbutikken, Partiregisteret og statistikktjenester fra Jegerregisteret). 

Innhald som bryt kravet i regelverket

I tjenestene "Overføringer og heftelser i Akvakulturregisteret", "Abonnement på kunngjøringer", og i nettbutikken på brreg.no finnes det bilder av tekst som ikke har alternativ tekst. Årsaken til dette er manglende kompetanse, prioriteringer og teknologiske begrensninger. Det betyr at ikke alle brukere har tilgang til deler av grensesnittet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

For mange av tjenestene på nettstedet er det ikke lagt til rette for dynamisk tilpassing av innhold for mindre skjermer. Årsaken til dette er manglende kompetanse, prioriteringer og teknologiske begrensninger. I noen tilfeller er det svært vanskelig å bruke tjenestene, for eksempel på en mobiltelefon med lav skjermoppløsning. I andre tjenester er det mulig, men brukeren må rulle over skjermen i både horisontal og vertikal retning.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På noen av tjenestene er det ikke tilstrekkelig kontrast med fokusmarkering på knapper, lenker og andre aktive komponenter. Vi har definert stiler som ivaretar dette, men det er ikke implementert i alle tjenester og sider enda. Årsaken til dette er manglende kompetanse, prioriteringer og teknologiske begrensninger. Det kan gjøre at brukere ikke kan bruke tastaturnavigasjon og at noe av innholdet er vanskelig å oppfatte.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På deler av nettstedet er ikke tekstinnhold og avstander kodet slik at det er enkelt å endre tekststørrelse. Årsaken til dette er manglende kompetanse og prioriteringer. Det kan bety, litt etter hvilken metode som blir brukt, at deler av eller hele tjenester blir ubrukelig dersom brukeren forsøker å endre avstanden og tekststørrelsen ved å endre rotstørrelsen for tekst.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I enkelte søkeløsninger på nettstedet, som i "Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret" kan det trigges innhold som må lukkes ved å klikke på en knapp. Årsaken til dette er manglende kompetanse, prioriteringer og teknologiske begrensninger. Brukeren får ikke lukket innholdet som er dukket opp med å klikke utenfor rammen eller ved bruk av esc-tasten.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er i store deler av nettstedet tjenester med innhold som er vanskelig eller umulig å operere uten bruk av mus. Årsaken til dette er manglende kompetanse, prioriteringer og teknologiske begrensninger. I de fleste tilfellene skyldes dette for lav kontrast, noe som gjør at det er umulig for seende brukere å forstå hvor fokusindikatoren er. Dermed er det også umulig å bruke tastaturnavigasjon.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I den innloggede tjenesten for rapportering til oppgaveregisteret er det vanskelig å bruke tastaturnavigasjon fordi det kan oppstå tilfeller av tastaturfeller. Årsaken til dette er manglende kompetanse, prioriteringer og teknologiske begrensninger. Den aktuelle tjenesten har et svært begrenset antall brukere som er berørt. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

På store deler av nettstedet er det mulig å bruke den skjulte snarveien "hopp til innhold" som første fokuspunkt ved bruk av tastaturnavigasjon. I de aller fleste tjenestene bli fokus flyttet til enten starten av brødsmulestien eller til første hovedtittel i innholdsområdet. Vi jobber med forbedring av funksjonen i de få tjenestene hvor dette ikke fungerer. Årsaken til feilene er manglende kompetanse og prioriteringer. I noen ganske få tjenester er det stor mulighet for at bruk av funksjonen gjør mer ugagn enn nytte for brukeren.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er flere steder på nettstedet med utydelige titler. Dette gjelder både for overskriftene og for de titlene som presenteres i nettleserne. Vi har jobbet aktivt med å forbedre overskrifter og sidetitler slik at de er beskrivende. Årsaken til at dette ikke er i orden overalt enda, er i hovedsak grunnet prioriteringer. Det kan være at brukere ut fra tittelen alene ikke kan tolke hva en tjeneste eller temaside handler om, og det er ikke alltid tydelig at det er Brønnøysundregistrene som er avsender.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I mange av tjenestene på nettstedet er ikke fokusrekkefølgen logisk. Årsaken er at tjenester er bygd på eldre teknologi hvor det er vanskelig å rette denne typen feil. Vi jobber med å erstatte disse tjenestene. I de aktuelle løsningene er det ofte vanskelig å bruke tjenesten med tastaturnavigasjon.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I noen få tjenester er det lenker som kan være vanskelig å forstå meningen bak eller noen ganger forstå hvor og hva de fører til. Årsaken til dette er i hovedsak manglende kompetanse og prioriteringer.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Overskrifter er ikke beskrivende for innholdet i mange av tjenestene på nettstedet. Det er også flere tilfeller av at ledetekster til søkefelt, eller ledetekst i forbindelse med presentasjon av data, er lite forklarende. Årsaken til dette er manglende kompetanse og at vi prioriterer behov for korrekthet fremfor klart språk. Brukeren kan oppleve at innholdet er uforståelig.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I svært mange av tjenestene på nettstedet er det ikke tilstrekkelig fokusindikator. I noen tilfeller mangler fokusindikator, eller vi tilbyr kun nettlesernes standard-stiler for fokus. Dette er ofte svært vanskelig å oppfatte. Vi har definert fokusstiler som både har god kontrast og som har tydelig fysisk endring. Det tar tid å endre dette i tjenestene på grunn av forskjellig og utdatert teknologi.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er en god del tjenester på brreg.no hvor ledetekster og innhold ikke er tilgjengelig for skjermleserteknologier. Det gjør disse tjenestene vanskelige eller umulig for enkelte brukere å bruke. Årsaken til dette er manglende kompetanse, prioriteringer og teknologiske begrensninger.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I enkelte tjenester på brreg.no er ikke språk angitt i koden og det kan føre til at innhold blir lest opp med feil språk i for eksempel en skjermleser. Innholdet kan da være vanskelig å forstå. Dette gjelder primært tjenestene "Mine rapporteringsplikter" og "Registeret for offentlig støtte". Årsaken til dette er manglende kompetanse og prioriteringer.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I enkelte tjenester på brreg.no er ikke språk angitt i det hele tatt, verken for hele eller deler av innholdet. Dette gjelder tjenestene "Mine rapporteringsplikter" og "Registeret for offentlig støtte". Innholdet kan være vanskelig å forstå siden det kan bli lest opp med feil språk. Årsaken til dette er manglende kompetanse og prioriteringer.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I mange av tjenestene på brreg.no er det elementer som kan føre til mindre eller større endringer i bildet når de er i fokus. Den vanligste endringen er at når en tekstlenke i et avsnitt får fokus forskyver den deler av tekstinnholdet etter lenken til neste linje. Årsaken til dette er manglende kompetanse og prioriteringer. Noen brukere vil oppleve dette som en forstyrrelse.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I flere tjenester på brreg.no har vi ulik utforming av elementene fordi elementene ble laget før nye universelt utformede varianter ble utviklet. Meningen bak elementene er ofte likevel mulig å oppfatte, men det følger ikke samme stil og design som de nyere tjenestene. Årsaken til dette er manglende prioriteringer. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

I noen tjenester, slik som "Samordnet registermelding", "Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret", "Oppslag i heftelser" og nettbutikken blir ikke feil i input eller valg markert på en måte som gjør det enkelt å identifisere feilen. I enkelte av tjenestene blir feil identifisert, men brukeren får ikke tilstrekkelig informasjon til å oppdage feilen og hvordan hen kan rette den. Størst konsekvens har dette for brukerne av tjenesten "Samordnet registermelding". Årsaken er for det meste manglende prioriteringer og i noen tilfeller utdatert teknologi.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ledetekster og instruksjoner mangler for skjemaelementer i flere av tjenestene på nettstedet. Noen av ledetekstene er ikke koblet sammen med skjemaelementene de hører til på en måte som gjør det tydelig for brukere av ulike hjelpemidler. Dette gjør at ikke alle får fylt ut alle feltene eller bruke funksjonene i tjenestene det gjelder. Årsaken til dette er manglende kompetanse og prioriteringer.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I flere tjenester har vi ikke gode nok og tilpassede feilmeldinger som forklarer hva som er feil og hvordan brukeren kan rette den. Noen ganger får ikke brukerne feilmeldinger, og det går ikke frem at noe er feil. Dette fører til at noen brukere ikke får rettet feil. I noen tjenester som tilbyr søk på fødselsnummer får brukeren misvisende og feil informasjon på grunn av for dårlig feilhåndtering. Brukerne vil som konsekvens få feil informasjon fra Brønnøysundregistrene eller de må selv klare å tolke hva som er feil. Årsaken til dette er manglende kompetanse, prioriteringer og noen ganger på bakgrunn av bevisste valg.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

På store deler av nettstedet er det ikke brukt korrekte HTML-elementer. Det er heller ikke gitt gode navn, roller og verdier til elementene og innholdet i tjenestene. Det betyr at mange tjenester er umulig å bruke med kompenserende teknologi. Enkelte tjenester blir heller ikke fullt ut støttet av alle moderne nettlesere. Det er svært sannsynlig at noen brukere vil ha problemer med, eller ikke klarer, å bruke enkelte av tjenestene våre. Årsaken er i hovedsak manglende kompetanse, prioriteringer og noen ganger begrensninger i teknologien.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På store deler av nettstedet har ikke HTML-elementene gode navn, roller og verdier. Det betyr at mange tjenester er umulig å bruke med kompenserende teknologi. Enkelte tjenester blir heller ikke støttet fullt ut av alle moderne nettlesere. Det er svært sannsynlig at noen brukere vil ha problemer med, eller ikke klarer, å bruke noen av tjenestene våre. Årsaken er i hovedsak manglende kompetanse, prioriteringer og noen ganger begrensninger i teknologien.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I noen ganske få tjenester er det ikke tilstrekkelig varsling av statusbeskjeder til skjermleser og liknende teknologi. Dette medfører at statuser ikke blir presentert for alle brukere. Årsaken er i all hovedsak manglende kompetanse og prioriteringer.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .