Tilgjengelegheitserklæring for matematikksenteret.no

 • matematikksenteret.no
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU, organisasjonsnummer 974 767 880

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 17 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på matematikksenteret.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Bilder på siden mangler eller har minimalt med tekstforklaringer (alt tekst).
Dette har konsekvenser for: 

 • svaksynte
 • blinde
 • døve
 • nedsatt hørsel
 • døvblinde
 • nedsatt kognisjon
Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi mangler tekstalternativ på en del filmer. 
Dette har konsekvenser for: 

 • blinde
 • svaksynte
 • døve
 • nedsatt hørsel
 • døvblinde

 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi mangler tekstalternativ på en del filmer. 
Dette har konsekvenser for: 

 • blinde
 • svaksynte
 • døve
 • nedsatt hørsel
 • døvblinde
Innhald som bryt kravet i regelverket

HTML struktur og aria-attributter kan forbedres. Spesifikt i forhold til navigasjon i moduler.
Dette har konsekvenser for blinde og døvblinde. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Skjema har mangler på ledetekster, gode feilmeldinger, validering, merking av obligatoriske felt etc. Også feil i hvordan input-type som brukes, for eksempel type number når det skulle vært numeric/text.
Dette har konsekvenser for blinde, svaksynte og døvblinde. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Mangel på autocomplete attributter. 
Dette har konsekvenser for:

 • personer med kognisjon, som for eksempel hukommelsesvansker, nedsatt kosentasjonsevne og dysleksi
 • personer med nedsatt motorikk
Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen elementer flyter hvor de ikke skal være - dekker for andre elementer. 
Dette kan ha konsekvenser for svaksynte. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen figurer/bilder inneholder informasjon som bare er tilgjengelig som bilde.
Dette har konsekvenser for blinde, svaksynte og personer med nedsatt kognisjon. 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Call-to-actions som har både bilde og tekst har én lenke per element som gjør at bruker må tabbe seg gjennom begge.
Dette kan være forstyrrende for skjermleser.

Accordions (trekkspillmenyer) kan ikke åpnes ved hjelp av tastatur. Detter gjør at brukeren ikke har tilgang til innhold som befinner seg i accordions.
Dette har konsekvenser for blinde, svaksynte, personer med nedsatt motorikk og andre som ikke kan bruke mus. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen checkboxer og inputs mangler fokusstyling. 
Dette har konsekvenser for svaksynte og personer med nedsatt motorikk og/eller kognisjon. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det mangler kobling mellom noen lenketekst og sider som navigeres til, og det er manglende bruk av aria-label. 
Dette har konsekvenser for personer som bruker visuelle ledetekster, som for eksempel personer med nedsatt motorikk eller kognisjon. 

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Mangler en språk-deklarajson på engelsk innhold.
Dette har konsekvenser for blinde, svaksynte og personer med nedsatt kognisjon. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vår skjemaløsning er ikke konsekvent i ledetekster og feilbeskrivelser. 
Dette har konsekvenser for: 

 • blinde
 • svaksynte
 • fargeblinde
 • døvblinde
 • nedsatt kognisjon
Innhald som bryt kravet i regelverket

Vår skjemaløsning er ikke konsekvent i ledetekster og feilbeskrivelser. 
Dette har konsekvenser for: 

 • blinde
 • svaksynte
 • fargeblinde
 • døvblinde
 • nedsatt kognisjon
Innhald som bryt kravet i regelverket

Vår skjemaløsning er ikke konsekvent i ledetekster og feilbeskrivelser. 
Dette har konsekvenser for: 

 • blinde
 • svaksynte
 • fargeblinde
 • døvblinde
 • nedsatt kognisjon
Innhald som bryt kravet i regelverket

Vår skjemaløsning er ikke konsekvent i ledetekster og feilbeskrivelser. Brukeren får heller ikke forhåndsvisning før hen sender inn skjema.
Dette har konsekvenser for: 

 • blinde
 • svaksynte
 • fargeblinde
 • døvblinde
 • nedsatt kognisjon

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Koden inneholder noen syntaksfeil.
Dette har konsekvenser for: 

 • blinde
 • svaksynte
 • døvblinde
 • personer med nedsatt kognisjon

Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Alle tekniske brudd på kravene vil bli utbedret av vår IT-leverandør.
Matematikksenteret NTNU vil utbedre redaksjonelt innhold som ikke er i henhold til kravene. Dette gjelder blant annet i feil i lenker, alt-tekster og teksting av filmer.