Tilgjengelegheitserklæring for matematikksenteret.no

 • matematikksenteret.no
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU, organisasjonsnummer 974 767 880
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 12 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på matematikksenteret.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

I flere oppgaver forsvinner det matematiske formålet om vi beskriver innholdet i illustrasjon/foto med ALT-tekst. Det kan for eksempel være oppgaver hvor elevene skal sammenligne to illustrasjoner og forklare hva forskjellen er. 

 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi mangler tekstalternativ på en del filmer. 
Dette har konsekvenser for: 

 • blinde
 • svaksynte
 • døve
 • nedsatt hørsel
 • døvblinde

 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi mangler tekstalternativ på en del filmer. 
Dette har konsekvenser for: 

 • blinde
 • svaksynte
 • døve
 • nedsatt hørsel
 • døvblinde
Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen eldre videoer har ikke synstolking. 

Dette har konsekvenser for bl

Innhald som bryt kravet i regelverket

Skjema har mangler på ledetekster, gode feilmeldinger, validering, merking av obligatoriske felt etc. Også feil i hvordan input-type som brukes, for eksempel type number når det skulle vært numeric/text.
Dette har konsekvenser for blinde, svaksynte og døvblinde. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Mangel på autocomplete attributter. 
Dette har konsekvenser for:

 • personer med kognisjon, som for eksempel hukommelsesvansker, nedsatt kosentasjonsevne og dysleksi
 • personer med nedsatt motorikk
Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen elementer flyter hvor de ikke skal være - dekker for andre elementer. 
Dette kan ha konsekvenser for svaksynte. 

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

I flere oppgaver forsvinner det matematiske formålet om vi beskriver innholdet i illustrasjon/foto med ALT-tekst. Det kan for eksempel være oppgaver hvor elevene skal sammenligne to illustrasjoner og forklare hva forskjellen er. 
Dette har konsekvenser for blinde, svaksynte og personer med nedsatt kognisjon. 

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vår skjemaløsning er ikke konsekvent i ledetekster og feilbeskrivelser. 
Dette har konsekvenser for: 

 • blinde
 • svaksynte
 • fargeblinde
 • døvblinde
 • nedsatt kognisjon
Innhald som bryt kravet i regelverket

Vår skjemaløsning er ikke konsekvent i ledetekster og feilbeskrivelser. 
Dette har konsekvenser for: 

 • blinde
 • svaksynte
 • fargeblinde
 • døvblinde
 • nedsatt kognisjon
Innhald som bryt kravet i regelverket

Vår skjemaløsning er ikke konsekvent i ledetekster og feilbeskrivelser. 
Dette har konsekvenser for: 

 • blinde
 • svaksynte
 • fargeblinde
 • døvblinde
 • nedsatt kognisjon
Innhald som bryt kravet i regelverket

Vår skjemaløsning er ikke konsekvent i ledetekster og feilbeskrivelser. Brukeren får heller ikke forhåndsvisning før hen sender inn skjema.
Dette har konsekvenser for: 

 • blinde
 • svaksynte
 • fargeblinde
 • døvblinde
 • nedsatt kognisjon

Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Matematikksenteret NTNU har stort fokus på universell utforming og vi jobber daglig med å finne gode løsninger for våre brukere, ut fra vårt rammeverk.

På grunn av begrensninger i vårt pedagogiske oppdrag vil det være vanskelig å løse alle utfordringer knyttet til universell utforming.