Tilgjengelegheitserklæring for dsa.no

 • dsa.no
 • DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET, organisasjonsnummer 867 668 292

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 13 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på dsa.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettsiden har bilder og annen grafikk som er uten tekstalternativer. Dette er blant annet fordi det er noen tilfeller der CMS-et ikke tillater å legge til tekstalternativ og tilfeller der en redaktør ikke har tatt det med.

Dette vil føre til at blinde og svaksynte ikke får med seg hva som vises i enkelte bilder og grafer.

Leverandørene av nettside og CMS jobber med å muliggjøre tekstalternativer og redaksjonen jobber med rettelser ut fra en liste over de fleste tilfeller på nettsiden der tekstalternativer mangler.

 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Overskrifter som inngår i et visuelt overskriftshierarki er ikke brukt riktig. Flere steder på nettsiden er det ikke brukt riktig heading level. Noen steder er det brukt h3, hvor det skal være h2, slik at informasjonsstrukturen blir riktig. 

Brukere som er blinde kan påvirkes av denne feilen. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Når man bruker tab-metoden for å gå igjennom innhold på noen av artiklene, kommer man på hovedinnholdet før innholdsfortegnelsen til artikkelen. Det mangler en logisk rekkefølge på innholdet. Dette må endres i koden.

Dette kan få konsekvenser for en bruker som er blind eller svaksynt og bruker tab-funksjonen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På landingssiden er det for dårlig kontrast mellom tekst og bakgrunnsbilde. Her kan man gjøre bakgrunnen mørkere, slik at man får en sterkere kontrast. 

Det er også for lav kontrast i noen av faktaboksene som finnes på nettsiden. Her må man endre på tekst og bakgrunnsfarge. 

Dette kan være konsekvenser for svaksynte og fargeblinde. 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På "ansatte"-siden er det lagt inn en javascript jump, som trigger elementet til å åpne en ny side. Dette betyr at brukeren ikke får navigert seg ferdig før handlingen skjer. 

Dette har konsekvenser for blinde, svaksynte og for de som har nedsatt motorikk.  

Innhald som bryt kravet i regelverket

Et problem på flere av sidene er at man ikke kan hoppe rett til innholdet. Dette betyr for eksempel at man må navigere seg gjennom menyen hver gang man skal lese på en ny side. Dette kan man løse ved å legge inn "skip to content link". 

De som får konsekvenser av at dette mangler er blinde, svaksynte, de med nedsatt motorikk og kognisjon. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

På noen av artiklene er fokusrekkefølgen feil. Det betyr at brukeren må gå igjennom alt av innholdet på siden, før de kommer til en kolonne hvor det er en beskrivende og oppsummerende liste over hva innholdet er. 

Dette blir en konsekvens for blinde og svaksynte. Det vil også være en konsekvens for de med nedsatt kognisjon og nedsatt motorikk.  

 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Flere lenker på nettsiden har ikke gode nok beskrivende lenkenavn på nettsiden. Dette gjør det vanskelig for brukere å vite om de ønsker å klikke på lenken som vises eller ikke. Lenketeksten i seg selv skal gi tilstrekkelig informasjon om formålet med lenken. 

Dette kan føre til at brukere av visuell informasjon og av skjermleser funsksjone ikke vet hva lenken fører til. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

På sider med "fant du det du lette etter"-skjema, mangler det label tag. Det betyr at dette elementet mangler en beskrivende tekst til informasjonen som blir presentert. Dette må fikses i koden. 

Dette får en konsekvens for de med en synsnedsetting, og nedsatt motorikk og kognisjon.  

 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Flere sider som inneholder skjema "ønsker du å abonnere på publikasjoner" har en feil ved at skjema ikke blir uthevet. Den hopper rett til e-postadresse, noe som gjør det vanskelig å vite hva brukeren skal på e-post på. 

Brukere som bruker tastaturfunksjon vil oppleve en konsekvens av dette.  

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På siden "atomberedskap/informasjon-pa-ulike-sprak" er ikke språkkoden i samsvar med språket setningen er skrevet på. Dette må endres i koden. 

Dette kan få en konsekvens for de med synshemninger. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

På ansattesiden endrer siden fokus og innhold som kan endre meningsinnholdet på siden. Når brukeren endrer på "avdeling" eller "seksjon" endrer innholdet på siden seg. Dersom det blir lagt inn en "submit" knapp kan dette løse problemet. 

Dette får konsekvenser for personer med synsnedsettelser, og de med nedsatt motorikk og nedsatt kognisjon. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

På sider med "ønsker du å abonnere på oppdateringen om Regelverket" mangler det lable tag i koden. Dette gjør det vanskelig for brukeren å vite hvordan de skal fylle ut skjemaet. Her kan det være lurt å ha bedre ledetekst og førende instrukser. 

De som opplever en konsekvens av dette er folk med synshemninger, og de med nedsatt kognisjon og - motorikk.  


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

DSA skal følge forskrift om universell utforming av ikt-løsninger. Vi jobber målrettet for at nettjenestene våre skal være tilgjengelige for alle. Våre utviklere og nettansvarlige jobber tett sammen for å avdekke og utbedre feil og mangler. Det er et må at nettstedet vårt skal ha klart språk og godt strukturert innhold. Alt nytt innhold skal sjekkes opp mot WCAG-kravene før publisering.