Tilgjengelegheitserklæring for bremangerhamn.no

 • bremangerhamn.no
 • BREMANGER KOMMUNE, organisasjonsnummer 959 318 166
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 9 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
BREMANGER KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på bremangerhamn.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er ikkje mulig å bruke tabulator til å navigere på nettsida. 

 

Det vil få konsekvensar for brukarar som har avgrensa syn, nedsatt rørsleevne eller styrke og nedsett kognisjon. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Innhaldet på nettsida oppfyller ikkje kravet til kontrask.

Eksempel: fargebruken på lenker. 

Dette vil få konsekvensar for brukarar med avgrensa syn, inkludert fargeblindhet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Logoen til Bremanger Hamn er ei bildefil med tekst.

Dette vil få konsekvensar for brukarar med avgrensa syn, inkludert fargeblindhet.

Tilgjengelege alternativ

Det står "Velkommen til Bremanger hamn" i overskrift 1 rett under logoen på nettsida. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Fokuset er ikkje godt nok når vi brukar tabulator og når vi plasserar peikaren over boksar/lenker. 

 

Dette vil få konsekvensar for brukarar med avgrensa syn, inkludert fargeblindhet.

 

 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi kan ikkje bruke tastatur for å navigere på nettsida. Vi kan kun "hoppe" til der det er lenker. 

Dette vil få konsekvensar for brukarar som er blinde, har avgrensa syn eller nedsatt motorikk.

 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi kan ikkje "hoppe" rett til innholdet, kun navigere til lenkene. 

Dette vil få konsekvensar for brukarar som er blinde, har avgrensa syn eller har nedsatt kognisjon.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er ikkje fleire måtar å navigere på.

 

Dette vil få konsekevnsar for brukarar som er blinde eller har nedsatt syn, og personer med nedsatt kognisjon.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har ikkje gode nok funskjonar for navigering slik at fokuset vert dårleg.

Dette vil få konsekvensar for brukarar som er svaksynte, har nedsatt kognisjon eller nedsatt motorikk.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er mulig å å navigere med enkel peikarinput, men ikkje når det gjeld zoom. Brukaren må då bruke flerpunktgest, zoome med to fingrar eller liknande.

Dette vil få konsekvensar for brukarar med nedsatt motorikk eller nedsatt kognisjon.

 

 


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .