Tilgjengelegheitserklæring for bremanger.kommune.no

 • bremanger.kommune.no
 • BREMANGER KOMMUNE, organisasjonsnummer 959 318 166
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 3 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
BREMANGER KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på bremanger.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har to lydfiler som ikkje har eit alternativ til lyd.

Dette vil få konsekvensar for brukarar som er:

 • høyrselshemmede
 • døve
Innhald som bryt kravet i regelverket

Innhold om er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde.

PDF-dokument som er utarbeidd før 2023 vil ikkje være universelt utforma.

I løpet av 2024 vil vi få ny nettside og vi vil då sørge for at vi anten skriv PDF filer om til rein tekst eller at PDF filer er universelt utforma. 

Det vil få konsekvensar for brukarar utan syn og for brukarar med avgrensa syn.

Feil i koding

Kjente feil i Acos CMS, leverandøren jobber med å rette feilene:

 • Tabellar blir ikkje alltid koda korrekt på mindre skjermar. Denne feilen gjer at brukarane som nyttar hjelpemidler ikkje får opplest kolonneoverskriftene korrekt.
 • Det vil leggast inn ein skjult overskrift på områdemeldingane som varslar skjermlesarbrukarane om at det er ein viktig melding på sida, områdemelding.
 • Hopp i overskriftskodar. Ein del design har doble overskrifter med kode h1.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Hopp til innhald, hopp til meny og hopp til søk fungerer ikkje slik det skal når ein brukar tastatur (tabulator tasten). Når ein vel ein av dei, kjem ein kun tilbake til framsida. Kravet vil bli oppfylt, med ny heimeside i 2024.

 

 

Det vil få konsekvensar for brukarar som har avgrensa syn, nedsett rørsleevne eller styrke og nedsett kognisjon.

 

 

Tilgjengelege alternativ

Kan bruke tabulator til å navigere på nettsida, men ikkje "hoppe" over blokker.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .