Tilgjengelegheitserklæring for Matematikk.org

 • Matematikk.org
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU, organisasjonsnummer 974 767 880
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 18 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Matematikk.org slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Spillene på matematikk.org har innhold som ikke har tekstlig representasjon. Bilder har alt-tekster, men alt-tekstene er bildetitler. 

Dette vil ha konsekvenser for synshemmede, hørselshemmede og personer med nedsatt kognisjon. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettstedet har ca. 80 videoer. Mange steder finnes det ikke alternativer til innholdet som vises.

Dette har konsekvenser for synshemmede og hørselshemmede. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Videoene på matematikk.org er ikke tekstet.

Dette har konsekvenser for hørselshemmede. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

I spillene er det endel interaktive elementer som ikke er kodet som det de er.
role= er brukt på noen sideelementer, men ikke alle.

Dette har konsekvenser for synshemmede. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Spillenes dialoger legger seg nederst i dom-en. I noen spill er rekkefølgen ulogisk.

Dette har konsekvenser for synshemmede. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Spill kan stort sett ikke spilles i mer enn én visningsretning. Annet innhold er ok.

Dette har konsekvenser for synshemmede. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Flere spill har kontrastutfordringer.

Dette har konsekvenser for synshemmede. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes tilfeller av bilder av matematiske uttrykk. Disse bør byttes ut med MathJax.

Dette har konsekvenser for synshemmede og personer med nedsatt kognisjon.  

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Mange av spillene har mangelfull tastaturnavigasjon. Dialoger kan ikke lukkes med tastatur.

Dette har konsekvenser for synshemmede og de som har nedsatt motorikk. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes animasjoner og bevegelser i spill som ikke kan pauses eller stoppes av brukeren.

Dette har konsekvenser for personer med nedsatt kognisjon. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er fokusfeil i Faktorspillet. Dialoger og overlay må holde fokus innenfor seg selv.

Dette har konsekvenser for synshemmede og personer med nedsatt kognisjon og nedsatt motorikk. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Feil i lenketekst i Faktorspillet.

Dette har konsekvenser for synshemmede og personer med nedsatt kognisjon og nedsatt motorikk. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

I spillene mangler det gode overskrifter og ledetekster.

Dette har konsekvenser for synshemmede og personer med nedsatt kognisjon og nedsatt motorikk. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Spillet «Hanois tårn» krever dra og slipp. 

Dette har konsekvenser for personer med nedsatt kognisjon og nedsatt motorikk. 

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noe innhold er på nynorsk. Dette må kodes spesielt med «nn». 

Dette har konsekvenser for synshemmende og personer med nedsatt kognisjon. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes noen valideringsfeil i HTML-koden. Dette gelder nesten utelukkende innhold som er fra publiseringssystemet og editoren som er i bruk der. Dette gjelder bildeblokker, der skaleringen er skrevet på en slik måte som W3C ikke liker, og tabeller som har noen unødvendige og gammeldagse atributter. Det er også masse gremlins i brødteksten som kan være limt inn fra word - og feil i math jax, spesielt gjentatte id-er.

Dette har konsekvenser for synshemmende og personer med nedsatt kognisjon. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dialoger har ikke riktige navn eller roller. Knapper som forårsaker endringer i grensesnitt mangler informasjon om dette (f.eks. trinnvalg i Gangetester). Svaralternativer i spill er ren tekst.

Dette har konsekvenser for synshemmede og personer med nedsatt motorikk. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Spillene gir ikke statusinformasjon til skjermleser-brukere. (antall poeng, antall liv, osv.)

Dette har konsekvenser for synshemmede. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Alle tekniske brudd på kravene vil bli utbedret av vår IT-leverandør.