Tilgjengelegheitserklæring for Dalane Miljøverk AS, hjemmeside

 • Dalane Miljøverk AS, hjemmeside
 • DALANE MILJØVERK AS, organisasjonsnummer 922 169 063
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 15 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
DALANE MILJØVERK AS kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Dalane Miljøverk AS, hjemmeside slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Etter vurderingen er det konkludert med at den eksisterende løsningen ikke tilfredstiller kravene og må oppgraderes.  Det er inngått avtale med leverandør for oppdaterte sider.  Planlagt ferdigstilt i løpet av våren 2023

Tilgjengelege alternativ

Kontakt telefon

Innhald som bryt kravet i regelverket

Løsning under oppdatering

Tilgjengelege alternativ

Betjent sentralbord

Innhald som bryt kravet i regelverket

Løsningen besluttet oppgradert for å tilfredstille krav og behov

Tilgjengelege alternativ

Betjent sentralbord

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På bakgrunn av dette så er dset besluttet å oppgradere løsningen

Tilgjengelege alternativ

Betjent sentralbord

Innhald som bryt kravet i regelverket

Derfor skal løsningen oppgraderes

Tilgjengelege alternativ

Betjent sentralbord

Innhald som bryt kravet i regelverket

All informasdjon må oppdateres ved oppgraderingen til nytt system

Tilgjengelege alternativ

Betjent sentralbord

Innhald som bryt kravet i regelverket

Løsningen skal oppgraderes

Tilgjengelege alternativ

Betjent Sentralbord

Innhald som bryt kravet i regelverket

Løsningen skal oppgraderes

Tilgjengelege alternativ

Betjent sentralbord

Innhald som bryt kravet i regelverket

løsningen oppgraderes

Tilgjengelege alternativ

Betjent sentralbord

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Løsningen oppgraderes

Tilgjengelege alternativ

Betjent sentralbord

Innhald som bryt kravet i regelverket

Oppgradere løsningen

Tilgjengelege alternativ

Betjent sentralbord

Innhald som bryt kravet i regelverket

Oppgradert løsning

Tilgjengelege alternativ

Betjent sentralbord

Innhald som bryt kravet i regelverket

Oppgradering av løsning

Tilgjengelege alternativ

Betjent sentralbord

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Oppgradere løsningen

Tilgjengelege alternativ

Betjent sentralbord

Innhald som bryt kravet i regelverket

Løsning oppgraderes

Tilgjengelege alternativ

Betjent sentralbord


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Det er etablert avtale om utvikling av ny løsning og det jobbes for tiden med utforming og informasjonsoppbyggning. Den nye løsningen til CustomPublish har verktøy og løsninger som tilfredstiller universell utformings kravene. Planen er at den nye løsningen skal lanseres i løpet av Våren 2023