Tilgjengelegheitserklæring for suldal.kommune.no

 • suldal.kommune.no
 • SULDAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 979 189
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 10 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
SULDAL KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på suldal.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Politiske møter vert sendt på video (kommune-tv), utan tekst. Av denne årsak ligg videoane berre tilgjengeleg i 14 dagar.  Dei eldste møta vil ikkje bli teksta grunna uhøveleg stor byrde for verksemda. 

Tilgjengelege alternativ

Sakspapir og protokollar som er tilgjengelege i innsyn for alle - desse gjeld politiske møte. Disse dokumenta visar all sakshandsaming i møtet.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Video frå politiske møte er publisert med lyd, men utan tekst. Møte ligg tilbake i tid.

Tilgjengelege alternativ

Saksdokument og protokollar frå møta synar handsaming frå møta.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettstaden møter for det meste kravet, men det kan vera enkelt innhald som ikkje er riktig koda. Me vil jobba for å betra innhaldet på nettstaden vår. 

Nyhendeliste og kalenderhendingar: På nyhendelista og oversikt over kalenderhendingar er det hopp i overskriftsnivå. Overskrifta på sida har overskriftskode h1. Leverandør har lukka avviket med overskriftskode på lenker. 

Tabell: Tabellar blir ikkje alltid koda korrekt på mindre skjermar. Leverandør jobbar for å lukka avviket.  

Innhald som bryt kravet i regelverket

Me har til dømes bilde av tabellar i nokon artiklar. Me jobbar med å erstatta dette innhaldet til tekst/tabell og vidare. 

Tilgjengelege alternativ

Bildefil

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er enkelt innhald som ikkje er riktig koda. Me er i prosess med redesign av nettstaden vår. Redesign er estimert lansert juni 24. Då vil me sikra at dette kravet blir imøtekome. 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Gamle skjema pdf gir ikkje gode ledetekstar, det er eit pågåande arbeid å digitalisera alle skjema og gi gode ledetekstar. 

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er satt språk i cms til nettstedet, men det er enkelte modular som skjemadesign der det ikkje er sett språk nynorsk. Me vil jobba for å betra dette. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nabolaget: Feilmeldingar i nabolaget bør innehalde informasjon om kva felt som inneheld feil. 

Leverandør jobbar med å lukke avviket. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finst enkelte felt i skjema som har ein forklarande og god tittel, men ikkje alternativ ledetekst. Me har også skjema som er i pdf, utan ledetekstar. Me jobbar for å betra alle skjema med å digitalisera dei og å gi gode ledetekstar. 

 

Lag og organisasjonar: Leverandør må verifisera at obligatoriske inputfelt er koda korrekt. 

 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Søk: Søkefelt og søkeknapp har same namn. 

Person: Fleire element med same ID ved kart i personfeltet. 

 


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Suldal mottok første halvår 23 testrapporten Ekspertevaluering UU frå leverandør, og vil som ein oppfølging av denne redesigna nettsidene. Rapporten synar at nokre feil ligg hjå leverandøren. I arbeidet med redesign av nettida vil fleire av krava bli ivareteke.

Me jobbar også kontinuerleg for å lukka avvika som me sjølve kan betra, som følgje av tilgjengelegheitserklæringa.