Tilgjengelegheitserklæring for suldal.kommune.no

 • suldal.kommune.no
 • SULDAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 979 189

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 10 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
SULDAL KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på suldal.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det meste av ikkje tekstleg innhald er teksta med alternativ tekst, men det finst unntak. Me vil jobba oss gjennom dette innhaldet og teksta der det ikkje er teksta i dag. 

Bilde: Bilde i filtervisning manglar atributt for alternativ tekst. 

Leverandør jobbar for å lukke avvika bilde i eigendefinert og bilde. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Førebels blir kommunestyremøter sendt på video (kommune-tv), utan tekst. Me er i dialog med ein leverandør slik at me kan få teksta videoar som blir publisert framover. Dei eldste møta vil ikkje bli teksta grunna uhøveleg stor byrde for verksemda. 

Tilgjengelege alternativ

Sakspapir og protokollar som er tilgjengelege i innsyn for alle - desse gjeld politiske møte. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettstaden møter for det meste kravet, men det kan vera enkelt innhald som ikkje er riktig koda. Me vil jobba for å betra innhaldet på nettstaden vår. 

 

Nyhendeliste og kalenderhendingar: På nyhendelista og oversikt over kalenderhendingar er det hopp i overskriftsnivå. Overskrifta på sida har overskriftskode h1 mens lenkene har overskriftskode hr. Leverandør jobbar for å lukke dette avviket. 

Tabell: Tabellar blir ikkje alltid koda korrekt på mindre skjermar. Leverandør jobbar for å lukka avviket. 

Tidslinje: Milepælar manglar overskriftsnivå. Leverandør jobbar for å lukka avviket. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Me har til dømes bilde av tabellar i nokon artiklar. Me jobbar med å erstatta dette innhaldet til tekst/tabell og vidare. 

Tilgjengelege alternativ

Bildefil

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er enkelt innhald som ikkje er riktig koda. Me er i prosess med redesign av nettstaden vår. Då vil me sikra at dette kravet blir imøtekome. 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Gamle skjema pdf gir ikkje gode ledetekstar, me jobbar for å digitalisera alle skjema og gi gode ledetekstar. 

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er satt språk i cms til nettstedet, men det er enkelte modular som skjemadesign der det ikkje er sett språk nynorsk. Me vil jobba for å betra dette. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nabolaget: Feilmeldingar i nabolaget bør innehalde informasjon om kva felt som inneheld feil. 

Leverandør jobbar med å lukke avviket. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finst enkelte felt i skjema som har ein forklarande og god tittel, men ikkje alternativ ledetekst. Me har også skjema som er i pdf, utan ledetekstar. Me jobbar for å betra alle skjema med å digitalisera dei og å gi gode ledetekstar. 

 

Lag og organisasjonar: Leverandør må verifisera at obligatoriske inputfelt er koda korrekt. 

 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Søk: Søkefelt og søkeknapp har same namn. 

Person: Fleire element med same ID ved kart i personfeltet. 

 


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Me ventar på ein testrapport frå leverandør, og vil som ein oppfølging av denne redesigna nettsidene. Her vil fleire av krava bli ivareteke.

Me jobbar også kontinuerleg for å lukka avvika som me sjølve kan betra, som følgje av tilgjengelegheitserklæringa.