Tilgjengelegheitserklæring for aurland.kommune.no

 • aurland.kommune.no
 • AURLAND KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 968 063
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 15 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
AURLAND KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på aurland.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Flere av bildene i bruk på nettstedet mangler et tekstalternativ, eller alternativ tekst (alt-tekst). 

Norkart-løsningen som benyttes på flere av sidene regnes som en tredjepartsløsning og bør håndteres med leverandør for å sikre optimal tilgjengeligehet.

Et par steder er bildetekst brukt som alt-tekst for bildet. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har ikkje undertekst på opptak kommunestyremøter frå 2018-2023.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Kommunen har vedtak om at opptak frå kommunestyremøte skal ligge tilgjengeleg i 5 år. Det er ei uhøveleg stor byrde å følgje kravet for dei tidlegare opptaka. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Siden https://www.aurland.kommune.no/innbyggjarane-i-aurland-faar-kjernejourn… inneholder et innholdselement "Kort om kjernejournal" hvor innholdet er laget som tabell, men hvor ingen dataceller er tilordnet til tabelloverskriften. Dette kan by på vanskeligheter for personer som er blinde eller har nedsatt syn.

Testene har også avdekket at det ligger tomme overskrifter på flere av sidene. En overskrift anses som «tom» hvis det ikke er noen tekst som en skjermleser kan videresende til brukeren. 
Gjennomførte tester har ellers ikke avdekket mangler når det kommer til nettsteds strukturering av tekst eller utforming av brukergrensesnittet. Det ble forøvrig oppdaget at knappen "Til skjemaoversikta" ikke fungerer når man er inne på MinSide/Mine skjema

Innhald som bryt kravet i regelverket

Testene har avdekket at presentasjonen av lenker på nettstedet  bygger utelukkende på farge og kan med det være vanskelig å se for enkelte. Det må benyttes et annet visuelt signal, for eksempel at lenketeksten er understreket eller i fet. Da blir det også lettere for ikke-fargeblinde personer (særlig personer med nedsatt syn) å skumlese siden.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det har blitt avdekket noen forhold hvor forholdet mellom teksten og bakgrunnen er mindre enn minstekravet, 4,5:1. Dette gjelder i hovedsak tekst som benyttes som bildetekster, se f.eks. https://www.aurland.kommune.no/draumen-om-einebustad-i-aurland.6235919-… (3,42:1). Å skrive tekst i krusiv er heller ikke å anbefale. I tillegg har "Publisert" og "Oppdatert"-tekstene nederst på artikkelsidene for lav kontras (3,92:1). Det samme gjelder også "Forrige"-knappen nederst på ansatt-oversikten (1,63:1), https://www.aurland.kommune.no/tilsette.572424.nn.html.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Testene avdekket avvik på dette kravet på flere sider. 
Her er det ikke mulig for de med skjermlesere og vite hva som står på bildene ut i fra alternativ tekst

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Skjemaene har en tidsavgresning som du verken kan stoppe, utsette eller endre på.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er flere tilfeller hvor lenker har blitt lagt inn feil. Noen steder oppstår det tomme ekstra lenker ved siden av selve lenken eller rett og slett tomme lenke-felter uten lenketekst som kanskje bare skal bort. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

På flere sider er det hoppet over overskriftsnivåer. 

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Skjema gir ikke forslag ved feil inntasting på
https://www.aurland.kommune.no/index.php?id=0&showtipform=1&cat=191288&…

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen skjema mangler ledetekst. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Skjema gir ikke forslag ved feil inntasting på
https://www.aurland.kommune.no/index.php?id=0&showtipform=1&cat=191288&…

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er flere sider som har ulike elementer med samme ID

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det mangler tekstalternativ på knapp i kartet på: "https://www.aurland.kommune.no/kartlegging-og-verdsetting-av-friluftsli…"

Flere lenker mangler tekstalternativ.
F.eks "https://www.aurland.kommune.no/moeteprotokoll-fraa-kommunestyremoetet-1…"
 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Søk gir ikke stausbeskjed om antall treff på søket.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi er i gang med å skaffe oss kunnskap, gå gjennom nettstaden og sikre god tilgjengelegheit for innbyggjarane og publikum.
I 2024 skal vi lansere ny innbyggjarportal, i samband med anskaffing av ny plattform har universell utforming og klart språk høg prioritet.
Vi har bestilt teksting til streamingen av kommunestyremøter.