Tilgjengelegheitserklæring for Hivolda.no

 • Hivolda.no
 • HØGSKULEN I VOLDA, organisasjonsnummer 974 809 672
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 7 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
HØGSKULEN I VOLDA kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Hivolda.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har nok eldre videoar som ikkje stetta dette kravet. Vi har mål om å få gjort noko med dette framover og i alle fall for nye videoar.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er tatt en gjennomgang av overskrifter for å sikre korrekt struktur, men det er fortsatt noen tilfeller av tomme overskrifter, at nivåer i overskriftene hoppes over eller ikke er i korrekt rekkefølge. Jevnt over er det ivaretatt.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Skjema benyttes kun i søkefeltet. Det er rom for noen mindre forbedringer på søkefeltene som benyttes på forsiden og når et søk er utført. 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Generelt er dette ivaretatt, men det vurderes om rekkefølgen i navigasjonen skal endres slik at den følger visuell rekkefølge

Innhald som bryt kravet i regelverket

Generelt er dette ivaretatt, men ved et par tilfeller vurderes forbedringer. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Generelt er dette godt ivaretatt, men det er mulighet for ytterligere forbedringer

Innhald som bryt kravet i regelverket

En kontekstendring i forbindelse med feilmelding på søkefelt kan optimaliseres


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Universell utforming er ein del av det systematiske arbeidet med utbetring/vedlikehald av nettstaden. Vi har jamnleg dialog med andre høgskular og universitet og utvekslar erfaringar og kunnskap om temaet. Vi stiller krav til at samarbeidsbyrå og leverandørar skal levere i henhold til UU. I tillegg har vi nylig anskaffet verktøy der vi betre kan følge med på innhald og flater internt hos oss, som gir oss enno betre føresetnad for å bli betre.