Tilgjengelegheitserklæring for https://www.vang.kommune.no/

 • https://www.vang.kommune.no/
 • VANG KOMMUNE, organisasjonsnummer 961 382 246
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 15 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
VANG KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på https://www.vang.kommune.no/ slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er avvik ved at enkelte bilder ikke har alternativ tekst, eksempel logo. Bilder har alternativtekst, men det kan forekomme noen bilder det mangler på. Dette vil gjennomgås. Lenka bilder brukes i liten grad, er plassert i tekstblokk med tilhørende tekst der det er brukt. Alternativ tekst og bildetekst har byttet plass på fremside. Dersom alternativ tekst for emnetypebilde i webparten er tom skal ikke lightbox vises. Lenketekst på imagemap bør inneholde informasjon om at lenken åpnes i nytt vindu. Systemleverandør erkjenner feilen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Webskjema: Nedtrekkslisten er i dag kodet som en knapp. Det må gjøres om til en nedtrekksliste. Tabeller blir ikke alltid kodet korrekt på mindre skjermer. Denne feilen gjør at brukere som benytter hjelpemidler ikke får opplest kolonneoverskriftene korrekt. Det vil legges inn en skjult overskrift på områdemeldingene som varsler skjermleserbrukere om at det er en viktig melding på siden. Systemleverandør erkjenner feilen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er for store forskjeller på innholdets rekkefølge når CSS-stiler skrus av

Innhald som bryt kravet i regelverket

Skjemaelementer er ikke kodet med inndataformål ved hjelp av blant annet type- og autocompletetagger.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Manglende fargekontrast på logo og melding om bruk av cookies. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Sidene for skjema har deaktivert mulighet for skallering av side. "maximum-scale" i meta tag deaktiverer zooming på mobile enheter (android). Dette gir problemer for personer med nedsatt syn som trenger å øke størrelse for å se tekst. Feil er meldt til systemleverandør for utbedring. Skjermleser leser ikke opp tekst på ikoner, dette gjelder for eksempel ikon for å bla til neste bilde i et bildegalleri. Systemleverandør erkjenner feilen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes bilder av tekst på nettstedet. Disse fases ut og endres til tekst.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Sidene for skjema har deaktivert mulighet for skallering av side. "maximum-scale" i meta tag deaktiverer zooming på mobile enheter (android). Dette gir problemer for personer med nedsatt syn som trenger å øke størrelse for å se tekst. Feil er meldt til systemleverandør for utbedring.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Toppmeny forsvant ut fra navigeringslinjen ved test av script for tekstbeholdere for variabel bredde, som førte til hvit tekst på hvit bakgrunn. Ellers passerte andre deler av nettsiden.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Siden inneholder mange lenker som ikke tydelig definerer målet når man transporteres til andre nettsteder. Lenker som henviser til dokumenter inneholder format og størrelse, men det kan gjerne språkvaskes (f.eks. fra "klikk her for å lese mer om rapporten" til rapportnavn/år

Innhald som bryt kravet i regelverket

Navn på komponenter starter ikke med ledetekst, mal for nettside er utviklet med genererte navn/id som der deler av navnet inneholder tekst/ledetekst. Det kan gi problemer for bruker med avgrenset eller uten syn samt redusert hørsel med nettleser som basserer presentasjon på html navn.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det skrives artikler på flere språk/målformer, dette er ikke nødvendigvis presisert. Vi gjennomgår artikler og retter opp språkkode ved revisjon av den enkelte artikkel. Det er mulig å angi portalspråk, artikkelspråk og språk på deler av artikler. Det er ikke mulig å oversette moduler som kan settes inn i artikler feks. egendefinerg, faq, tabeller. Det er heller ikke mulig å angi språk for kalenderoppføringer. Systemleverandør erkjenner feilen.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Søkefelt og søkeknapp har samme navn. I personfeltet har flere elementer samme ID. Feilen er meldt systemleverandør

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det benyttes en iframe ved bestilling av innsyn som mangler tittel (title eller aria-label). Feil er meldt til systemleverandør.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ved bestilling av dokumenter (innsyn), legger bestill-knappen seg nederst. Denne viser ikke om man ikke har valgt å skjule melding om cookies. Om du gjør feil ved bestilling av dokument i innsyn, blir knappen "Send bestilling" inaktiv. For å annullere dette må man trykke "Avbryt". Dette er ikke intuitivt. Feltet det er feil ved er også for dårlig merket. Avvik er meldt til systemleverandør.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .