Tilgjengelegheitserklæring for vigilo.no/bremanger - Foreldreportalen nettside OAS

 • vigilo.no/bremanger - Foreldreportalen nettside OAS
 • BREMANGER KOMMUNE, organisasjonsnummer 959 318 166
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 14 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
BREMANGER KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på vigilo.no/bremanger - Foreldreportalen nettside OAS slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Løsningen har innhold som ikke er kodet med korrekt verdier eller attributter. Dette kan medføre vanskeligheter for brukere med ulike funksjonshemminger ved å ta i bruk skjermleser og tilpasse innholdet etter behovet til de individuelle brukerne. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Løsningen har ikke tilstrekkelig kontrast mellom all tekst og bakgrunn. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Dette kan medføre til at brukere med nedsatt syn ikke klare å lese alt innholdet og at brukere som sliter med fargeblindhet ikke klarer å skille tekst fra bakgrunn og kan miste innholdet i løsningen. Det jobbes med å rette dette. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ved noen tilfeller vil man miste innhold som zoomes inn inntil 200%. Dette skyldes rammeverket. Dette kan medføre til at brukere med nedsatt syn ikke klarer å lese alt innholdet. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ved noen tilfeller vil man miste innhold som zoomes inn inntil 400%. Dette skyldes rammeverket. Dette kan medføre til at brukere med nedsatt syn ikke klare å lese alt innholdet. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

I noen tilfeller i løsningen vil tekst legge seg over annen tekst og ikoner vil legge seg over tekst når tekstavstand i kravet er satt. Dette skyldes rammeverket. Dette kan medføre til at brukere med nedsatt syn eller dysleksi kan oppleve vanskeligheter, og man kan ikke styre tekststørrelsen til sine preferanser uten å miste innhold.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Løsningen gir ikke mulighet for å navigere ut av sidemeny ved hjelp av tastatur, det er heller ikke mulig å åpne registrert fravær med tastatur. Det er ikke mulig å navigere til de ulike tabellene i løsningen og velge å se tabellen i stigende eller synkende rekkefølge. Dette kan medbære at brukere med helt eller noe nedsatt syn, og brukere som f.eks. sliter med sjelving i hendene som gjør at hen må bruke tastatur og ikke mus, ikke klarer å navigere disse delene av løsningen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Løsningen gir ikke mulighet til å hoppe over eller tilbake på blokker under søknader, personalia (foresatt) og kontaktinformasjon (foresatt). Dette kan medføre forvirring hos brukere med funksjonshemminger som kan ha problemer med å komme tilbake til hovedinnholdet.  

Innhald som bryt kravet i regelverket

Løsningen har ett tilfelle hvor det ikke er samsvar mellom visuell rekkefølge og fokusrekkefølge under Timeplan. Dette kan skape forvirring for brukere som benytter seg av tastatur og skjermleser som navigasjonshjelp.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Løsningen mangler fullstendig markering av elementer i fokus under Siste Nytt og Meldinger. Dette kan medføre at brukere med nedsatt syn kan ha problemer med å forstå hvilke elementer som er satt i fokus.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Løsningen har i noen tilfeller mangel på oversettelse, og har elementer som er kodet på feil språk enn hva som er satt i koden. Dette kan medføre at synshemmede ikke får meg seg hva som står. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Løsningen har ett tilfelle hvor det ikke er spesifisert språk, hvor det er annet språk enn det som er satt som språkkoden, dette gjelder under Personalia. Dette kan medføre at synshemmede ikke får meg seg hva som står. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Løsningen har innhold som ikke er kodet med korrekt ledetekst. Dette kan medføre vanskeligheter og mangel på forståelse for brukere som tar i bruk hjelpemidler som skjermleser etc. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Løsningen har innhold som ikke er kodet med korrekt verdier eller attributter. Dette kan medføre vanskeligheter for brukere med ulike funksjonshemminger ved å ta i bruk skjermleser og tilpasse innholdet etter behovet til de individuelle brukerne. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Under Melde fravær og Samtykke vil ikke bruker få statusbeskjed når en hendelse er utført. Dette kan føre til at brukeren ikke blir oppmerksom på viktige endringer eller oppdateringer på nettsiden. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .