Tilgjengelegheitserklæring for Innbyggjarapp for Ål kommune

 • Innbyggjarapp for Ål kommune
 • iOS / iPadOS
 • 10.1.1
 • Både mobiltelefon og nettbrett
 • ÅL KOMMUNE, organisasjonsnummer 864 952 992
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Appen er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 3 av 42 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
ÅL KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Innbyggjarapp for Ål kommune slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Innhold som bryter regelverket: 1.3.1 Informasjon og relasjoner Mens informasjonen i appen er strukturert visuelt (overskrifter har større skriftstørrelse og utfyllinger osv.), kan ikke alltid hjelpeteknologi som tekst til tale bestemme ulike deler i innhold eller innholdstyper. For å rette opp dette må flere attributter legges til etiketter, innganger, kontrollere og sidemenyer og andre komponenter brukergrensesnitt som gjør det mulig for assisterende teknologi å forstå deres typer og rolle.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Leverandør jobber med dette

Innhald som bryt kravet i regelverket

Brudd er under utbetring frå leverandør.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne appen blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Testing og vurdering av appen
Appen er testet og vurdert av Innocodes utviklerteam under ledelse av ansvarlig for
tilgjengelighet.
Om erklæringen
Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert 15. januar 2024.
Arbeid med universell utforming av IKT
Leverandøren, Innocode AS, jobber sammen med kommunen for å sikre at alle deler
av appen oppfyller relevante krav til tilgjengelighet. Det gjennomføres tester av alle
nye funksjoner og elementer i appen som ikke oppfyller krav, er under omlegging
eller utbedring