Tilgjengelegheitserklæring for dsb.no

 • dsb.no
 • DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB), organisasjonsnummer 974 760 983
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 8 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på dsb.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Mangler alternativ tekst for video

Innhald som bryt kravet i regelverket

Videoer er ikke tekstet.

Tilgjengelege alternativ

De fleste videoene på dsb.no inneholder informasjon som også gis i løpende tekst. Unntaket er opplæringsfilmer for brannvesenets innrapporteringssystem og opptak av debatter og konferanser. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Hovedmenyen bør være i en <nav>, det bør være bare én <h1> per side.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På forsiden og på artikkelsider er det tekst oppå bilder. Det kan i en del tilfeller gi for dårlig kontrast og være vanskelig å lese.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Mangler "hopp-til-innhold"-lenke.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Innganger til temasider har en "Les mer"-lenke i bunnen av teaseren. Det er også to lenker for hver teaser, så disse lenkene bør fjernes.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettsiden har noen sider på engelsk, her er ikke språk angitt i koden. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ved filtrering av søkeresultat lastes siden på nytt når man velger et filtervalg slik at en skjermleserbruker vil miste konteksten han var i.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Avvik vil være rettet når nettsiden lanseres på en ny og oppgradert teknisk plattform i løpet av 2025. Arbeidet med å rette avvik på eksisterende plattform parallelt, vil være uforholdsmessig stor (både ressursmessig og økonomisk) og blir ikke prioritert.