Tilgjengelegheitserklæring for hardanger.com

 • hardanger.com
 • HARDANGERRÅDET IKS, organisasjonsnummer 980 045 412

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 15 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
HARDANGERRÅDET IKS kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på hardanger.com slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ein del bilete manglar alt-tekst

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er litt liten kontrast mellom tekst og bakgrunn enkelte stader på nettstaden.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Eit par bilete har tekst på bilete. Dette bør endrast.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Hardangerrådet-logo på nyhendebolken på framsida har for liten kontrast. Sider-sida: logo oppå bilete har for dårleg kontrast

Innhald som bryt kravet i regelverket

Truleg OK, men bør gåast gjennom for å sikra at det gjeld alle stader.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ja, men ikkje tydeleg nok kvar ein er når ein flyttar seg mellom lenkjer på tastaturet. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ja, men ikkje tydeleg nok kvar ein er når ein flyttar seg mellom lenkjer på tastaturet. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ja, men ikkje tydeleg nok kvar ein er når ein flyttar seg mellom lenkjer på tastaturet. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette er truleg OK, men bør gåast gjennom for å sikra at alt er bra.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette er truleg OK, men bør gåast gjennom for å sikra at alt er som det skal vera.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Har søk, men bør legga inn nettstadskart og evt ei alfabetisk liste i tillegg.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ja, men ikkje tydeleg nok kvar ein er når ein flyttar seg mellom lenkjer på tastaturet. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette bør gåast gjennom og fiksa der det manglar.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Søk-feltet har ikkje ordet "søk" i koden. Bør leggast inn

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Får ikkje opp antal treff i søk. Kun når antal treff er null.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Alle punkt i vurderinga der det er funnen feil og manglar skal snarast mogleg rettast opp i og ny tilgjengelegheitserklæring skal lagast når alt er på plass.

Tilsette som oppdaterer nettstaden skal informerast og kursast i korleis ein best tek vare på UU av nettstaden.