Tilgjengelegheitserklæring for Nettfart.no

 • Nettfart.no
 • NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET, organisasjonsnummer 974 446 871

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 7 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Nettfart.no slik:

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Mangler funksjon "Hopp til hovedinnhold". Navigering ved hjelp av tastatur hopper over deler av global meny. Punktet "Måledata" er ikke mulig å nå via tastatur.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er ikke mulig å stoppe eller pause testen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Mangler funksjon "Hopp til hovedinnhold".

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ved tastaturnavigasjon, hopper man over menypunktet "Måledata". Det er heller ingen måte å nå dette menypunktet på uten bruk av pekeverktøy.

Tilgjengelege alternativ

Ved bruk av mus eller annet pekeverktøy.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Mangler alternativ navigasjonsmetode som søk eller nettstedskart.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Global meny og footer har for dårlig kontrast på de feltene som får fokus.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Siden benytter feil språkkode.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .