Tilgjengelegheitserklæring for enova.no (september 2023)

 • enova.no (september 2023)
 • ENOVA SF, organisasjonsnummer 983 609 155
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 21 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
ENOVA SF kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på enova.no (september 2023) slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det kommer ikke tydelig nok frem hvilke videoer som er mediealternativ eller hovedinnhold. Stort sett er ikke undertekst tilgjengelig i våre videoer og vi har heller ingen tekstlig alternativ plassert ved video der lyd og bilde formidles, med noen unntak. Ved å legge til et tekstlig alternativ kan for eksempel døve få med seg informasjonen som formidles i video. Det er i tillegg fint for alle dersom man ønsker å se en video, men ikke har mulighet å ha på lyd i rommet man er i. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes flere tabeller, innlogget for bedrift, som mangler tittel (caption). Det samme gjelder landemerker som gjentas flere ganger på en side. Det er viktig å navngi elementene for å fortelle hva de inneholder, for eksempel hva en tabell viser.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har få forekomster med brudd på dette kravet. I skjema innlogget for bedrift blir det beskrevet at "alle detaljer til høyre må beskrives så riktig som mulig." Kun de som kan se elementene og er på "riktig" skjermbredde" vil kunne tolke hvor "høyre" er i denne sammenhengen. Det er viktig å tilby informasjon som alle kan tolke og forstå uavhengig av sensoriske egenskaper.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Stort sett oprettholder vi kravet for visningsretning med få unntak. For eksempel viser ikke chatfunksjonalitet startknapp ved landscape på mobil.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har mange tilfeller der inndataformål ikke er identifisert. I felter som fornavn, etternavn, rolle i foretak, e-post, telefonnummer mangler attributtet autocomplete med riktig verdi. Det mangler i tillegg formtag og submitbutton som slike felt krever. De har heller verken navn eller id attributt som er nødvendig for at det skal fungere. Felter som har markert inndataformål hjelper sluttbruker å fylle ut slike gjentagende felter enklere med ulike hjelpeverktøy. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har noen få tilfeller der vi kun bruker farge for å formidle informasjon. For å vise at felt ikke er fylt ut vises ingen feilmelding, kun bruk av farge for å vise feil i skjema for innlogget privatperson. Vi har og noen lenker som ikke er utformet forskjellig fra vanlig tekst, for eksempel for eksempel "Hovedside | ny søknad" i header for innlogget bedrift eller lenker i cookiestabell. Å formidle informasjon kun ved bruk av farge vil gjøre det  vanskelig for fargeblinde å får med seg riktig informasjon eller hva som er interegerbart. Ved å heller ikke bruke farge får de som ikke er fargeblinde samme opplevelse som de som ikke kan se farger.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I løsningen vår har vi en noen brudd på konrastkrav i innlogget løsning. Der det brukt lysegrå tekst på hvit bakgrunn eller omvendt til titler,spesielt i øverste område, header, og informasjon om påbegynt skjema. Noen knapper i skjema er ikke interegerbare, disabled, og viser feks lysegråbakgrunn med hvit tekst. Når noen knapper i skjema er i fokus blir konrasten og veldig lav. Det er også andre tilfeller der bakgrunn på knapp og hvit tekst har dårlig kontrast. Ellers er det dårlig konrast for feilmeldinger i skjema for privatperson og skjema for å få "oppdateringer av enova". I innlogget løsning er det og brukt lyseblå bakgrunn med hvit tekst. Det er viktig å lage en løsning som er robust der kontrast tåler dagslys/solys. God konrast er spesielt viktig for svaksynte. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Stort sett oppfører nettsiden vår seg responsiv og innhold legger seg under hverandre ved zoom eller mindre skjerm. Det finnes noen unntak som chat-modul. Ved zoom opp mot 400% forsvinner innhold. Et annet eksempel er tekst i header for innlogget bedriftsprofil. Ellers er en del vertikal scrolling for skjema på innlogget bedriftside. Det er viktig for alle med god responsivitet slik at man kan bruke den enheten man ønsker, men spesielt viktig for personer med nedsatt syn som har behov å zoome. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er ikke veldig mange forekomster på nettsiden vår der ikke-tekstelig innhold har dårlig kontrast, men det forekommer noen steder. I skjema for innlogget privatperson vises linjer og sirkler med tall hvor i prosessen man er der kontrast er dårlig. Noen radioknapper har dårligkonrast der sirkel er hvit på en oransje bakgrunn. Det er heller ikke like tydelig for alle at disabled elementer ikke er interaktive, feks de med nedsatt syn eller kognitive utfordringer. Kombinasjon av dårlig kontrast og at elementet ikke er klikkbart kan bli forvirrende for enkelte. Inputelementer, for eksempel et tekstfelt, kan generelt kan fremheves noe mer enn i dag. Det er brukt symbolet " * ", for å formidle hvilke felter i skjema som er obligatorisk å fylle ut der konrasten ikke god nok i skjema for å få oppdateringer av Enova. Å vise kontrast for ikke-tekstelig innhold er viktig da det er med på å formidle informasjon eller funksjon. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Innlogget på bedriftside vises ikke deler av tekst i header f.eks "hovedside -nytt foretak" ved bruk av tekstavstand. Heller ikke åpningstider for betjening.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Denne funksjonaliteten forekommer ikke ofte på siden vår, men det er noen unntak. Inne på bedrift - søknadskjema, der man kan opprette nytt bygg, er det en tooltip som ikke kan fjernes med escape eller ta musepeker over. Det er mye informasjon om felter som er påkrevd. Ikoner viser også informasjon i form av tooltip med samme funksjonalitet. På forsiden dukker det opp tooltip ved mouseover. Den er mulig å "avise" ved å klikke esc, det dekkes heller ikke over annet innhold. Det er ikke mulig å bruke med mouseover, da forsvinner elementet. Det er viktig å kunne fjerne innhold som dukker opp automatisk ved mouseover eller fokus da det kan være i veien for annet innhold man ønsker å lese eller nå. Pekerfølsomt innhold kan være forstyrrende for å utføre det man skal på en nettside, de er heller ikke veldig enkelt for en med nedsatt håndfunksjon å kontrollere. Det kan være frustrerende om man har behov å zoome fordi man har nedsatt syn og innhold dukker opp og dekker store deler av innhold på siden. Det kan og være vanskelig å håndtere for de med nedsatt kognisjonsevne. 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har en del elementer på siden som ikke er interegerbare med tastatur. Det er mange knapper for å vise og skjule innhold som ikke fungerer med tastatur fordi de ikke kodet med riktig html-element. Flere eksempler på dette er knapp for å avslutte samtale i chatlog. De fleste tabeller er ikke interegerbare for å viser mer informasjon eller velge med tastatur. I innlogget skjema for å velge bolig er boligen visuelt en lenke, men kodet som en div og ikke interegerbar med tastatur. Innlogget for bedrift er ikke lenker i modal "ny søknad" navigerbare med tastatur. Modul for å få ut data på faktorer som påvirker utslipp er ikke interegerbar med tastatur. Det er og noen tilfeller det elementer iskjema ikke funger helt heldig med tastatur eller er interegerbar, for eksempel avhukningsfelter. Det er viktig å lage en nettside som kan brukes med tastatur for de som ikke kan bruke vanlig mus, men andre hjelpemidler. Noen eksempler er vanlig tastatur, tastatur kontrollert med munnpinne, stemmekontroll. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har få tilfeller av tastaturfeller, men det fremkommer allikevel i chat-dialog. Det er ikke mulig å lukke hat med kryssikon med tastatur. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er mulig å hoppe til hovedinnhold når man ikke er innlogget med tastatur. På innlogget side er det ikke mulig. Man kan hoppe til <main> området dersom landemerket eksisterer. Derimot er det ikke alle brukere som vet om dette. Ved tab burde man tilby en knapp som vises der man kan hoppe direkte for hovedinnholdet, brukes med tastaturnavigasjon og for de med skjermlesere. Enkelte steder forsvinner innholdet når man hopper til hovedinnhold. En hyppig tastaturnbruker er det kjekt å kunne hoppe over gjentagende innhold på toppen av en nettside. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er stort sett en logisk struktur på rekkefølge på nettsiden med noen unntak.  Innlogget for bedrift er tabrekkefølge for å kontakte enova omvendt av hvordan de vises i header. Om fokusrekkefølge er veldig forskjellig fra leserekkefølge, ikke er meningsfull, kan det være forvirrende for de fleste, spesielt for de med nedsatt kognisjon, nedsatt motorikk eller bruk av skjermleser.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det meste på nettsiden vår har synlig fokus, men det finnes en del unntak. Innlogget er hjelp-lenke ikke i fokus når navigeres til. Knapp for start registrering som innlogget privatperson er ikke i fokus ved tab. I skjema vises avhukningsfelter, både disabled og enabled uten fokus ved bruk at tab. I skjema er det meste ikke fokuserbart med tastatur, heller ikke i modal for å laste opp fil.  Ved bruk av tab i hovedmeny navigeres det gjennom visuelt skjulte lenker. Det blir vanskelig å vite for eksempel hvilken lenke eller knapp man har navigert til dersom det ikke vises visuelt hva som er i fokus.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi følger ikke ISO-standard med to tegn for språkkode. Det er heller ingen språkkode for innlogget løsning. Vi har riktig språkkode for innlogget privatperson, men ikke for innlogget bedriftsperson. Riktig språkkode for siden er viktig for de som bruker skjermleser slik at innhold uttales på riktig språk eller dialekt.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har veldig lite innhold som er på andre språk en norsk. Unntak er lenken "about enova". Artikkelsiden til lenken er på norsk domene, men innhold på engelsk og mangler lang=en" attr.  Riktig språkkode for siden er viktig for de som bruker skjermleser slik at innhold uttales på riktig språk eller dialekt.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Stort sett har vi konsekvent rekkefølge for navigering på nettsiden vår for gjentagende innhold. Nedtreksmeny for å se hvem som er innlogget vises under header for innlogget privatperson og over for bedriftsperson. I skjema er det noen ulikheter for å navigere til forrige og neste sted. I bedriftsløsning er det mulig å navigere tilbake både øverst og nederst for skjema, mens for skjema for privatperson er ikke dette mulig. Om konsekvent navigering ikke støttes blir det forvirrende for de fleste, men spesielt for blinde, svaksynte og de med nedsatt kognisjon. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

I skjema for innlogget privatperson og skjema for "oppdateringer fra Enova" er det en del feil som kastes automatisk uten tilstrekkelig beskrivelse av feil. I skjemafelt for privatperson blir det kun kastet feil i form av farge. Det er viktig for de fleste å få en klar indikasjon at en feil har oppstått og hva feilen er, men spesielt for døvblinde, blinde, fargeblinde og de med nedsatt kognisjonsevne.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er stort sett ingen forslag til feil i noen av våre skjema verken om de kastes automatisk eller ikke. Det er behjelpelig for alle å se forslag ved feil, spesielt for de med nedsatt kognitiv evne, nedsatt motorikk, blinde, døvblinde og fargeblinde.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .