Tilgjengelegheitserklæring for Ørland kommune - ACOS skjemaportal

  • Ørland kommune - ACOS skjemaportal
  • ØRLAND KOMMUNE, organisasjonsnummer 921 806 027
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 1 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

  • Bruk utan syn
  • Bruk med avgrensa syn
  • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
  • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

  • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
  • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
  • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
ØRLAND KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Ørland kommune - ACOS skjemaportal slik:

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte skjema er dynamiske og endrer sideinnhold basert på input. For eksempel vil klikk på "søknad om SFO-plass", "endring av SFO-plass" og "oppsigelse av SFO-plass" føre til endring av skjemafelter og -faner for å tilpasse input til det som er nødvendig for å dokumentere søknaden. 

Det er  et definisjonsspørsmål om dette faktisk er en WCAG-feil eller ikke.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

  • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Denne skjemaløsningen er planlagt byttet ut med en ny skjemaløsning i løpet av 2023. Avvik vil derfor ikke bli prioritert kommunisert ovenfor leverandør.

Vi vil gjennomføre internopplæring og -kontroll knyttet til universell utforming i forbindelse med ny løsning, for å sikre at skjemaene tilfredsstiller alle krav.