Tilgjengelegheitserklæring for Navnesøk

  • Navnesøk
  • REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND, organisasjonsnummer 974 760 673

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 4 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

  • Bruk utan syn
  • Bruk med avgrensa syn
  • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
  • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

  • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
  • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
  • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Navnesøk slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I flere tilfeller er det ikke brukt semantiske elementer i nettsiden. Dette er på grunn av prioriteringer og tilgjengelighet på kompetanse. Konsekvensen er at noen brukere ikke vil få presentert deler av innholdet som tiltenkt og det kan være litt vanskeligere å bruke tjenesten for dem, enn for andre.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Søkefeltet på nettsiden får tykkere ramme ved fokus, men det er ingen annen endring. Siden fargen i rammen er ganske lik som bakgrunnsfargen bak søkefeltet kan det være vanskelig å oppfatte fokusindikatoren der. Årsaken er prioriteringer og tilgang på kompetanse. Det kan hende at noen brukere vil ha litt problemer med å få med seg at fokus er på søkefeltet,men mer tydelig fokus på andre elementer gjør det mulig å likevel følge rekkefølgen.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Selve søkefeltet på nettsiden får tykkere ramme som fokusindikator, men fargen endres ikke og fargen er for øvrig ganske lik som bakgrunnsfargen bak søkefeltet. I tillegg vil det ved fokus på flere av knappene på nettsiden skje endringer i siden, disse er nok ikke betydelige, men kan virke forstyrrende. Årsaken er prioriteringer og tilgang på kompetanse. Det kan hende at noen brukere vil ha litt problemer med å få med seg at fokus er på søkefeltet, men mer tydelig fokus på andre elementer gjør det mulig å likevel følge rekkefølgen.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

I flere tilfeller er det ikke brukt semantiske elementer i nettsiden. I tillegg er både rolle og navn på enkeltdeler feil angitt eller ikke angitt i det hele tatt. Dette er på grunn av prioriteringer og tilgjengelighet på kompetanse. Konsekvensen er at noen brukere ikke vil få presentert deler av innholdet som tiltenkt og det kan være litt vanskeligere å bruke tjenesten for dem, enn for andre.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

  • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .