Tilgjengelegheitserklæring for dalane.vgs.no/

 • dalane.vgs.no/
 • ROGALAND FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 971 045 698
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 19 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
ROGALAND FYLKESKOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på dalane.vgs.no/ slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi tilstreber alltid å ha riktig bruk av alt-tekster (tekstlig alternativ) på alle bilder på nettsiden og i dokumenter. Men vi har mange redaktører som jobber med innhold på nettsiden og feil kan forekomme. Vi gjennomfører kontinuerlig opplæring og oppfølging av våre redaktører. Og vi har rutiner og retningslinjer for nettpublisering som skal sikre at vi jobber korrekt med universell utforming på nett.

Kjente feil i Acos CMS, leverandør jobber med å utbedre feilene:

 • Alternativ tekst og bildetekst har byttet plass
 • Dersom alternativ tekst for emnetypebilde i webparten er tom skal ikke lightbox vises.
 • Lenkeikonene mangler alternativ tekst, samt at filtype og filstørrelse mangler.
 • Alternativ tekst kommer ikke med i HTML kode
 • Lenketeksten bør inneholde informasjon om at lenken åpnes i nytt vindu.

Synshemmede får ikke tilgang til informasjon i enkelte bilder og illustrasjoner.

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Vi har kartløsninger på nettsiden som ikke er omfattet av regelverket.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi tilstreber alltid å gi brukeren en alternativ når innhold presenteres som bare lyd eller bare video på nettsiden. Men vi har mange redaktører som jobber med innhold på nettsiden og feil kan forekomme. Vi gjennomfører kontinuerlig opplæring og oppfølging av våre redaktører. Og vi har rutiner og retningslinjer for nettpublisering som skal sikre at vi jobber korrekt med universell utforming på nett.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi tilstreber alltid å tekste all tale på videoer på nettsiden. Men vi har mange redaktører som jobber med innhold på nettsiden og feil kan forekomme. Vi gjennomfører kontinuerlig opplæring og oppfølging av våre redaktører. Og vi har rutiner og retningslinjer for nettpublisering som skal sikre at vi jobber korrekt med universell utforming på nett.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Våre forhåndsinnspilte videoer, publisert etter 1. februar 2024, har foreløpig ikke synstolking. Vi jobber med å rette dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kjente feil i Acos CMS, leverandøren jobber med å rette feilene:

 • Overskrifter på artikler i artikkeloversikten skal ha overskriftskode.
 • Tabeller blir ikke alltid kodet korrekt på mindre skjermer. Denne feilen gjør at brukere som benytter hjelpemidler ikke får opplest kolonneoverskriftene korrekt.
 • Det vil legges inn en skjult overskrift på områdemeldingene som varsler skjermleserbrukere om at det er en viktig melding på siden, områdemelding.
 • Hopp i overskriftskoder. En del design har doble overskrifter med kode h1.
Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen av våre bilder, illustrasjoner og dokumenter kan ha for dårlig kontrast. Vi jobber kontinuerlig med å spore opp og forbedre dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen av våre bilder, illustrasjoner og dokumenter kan ha for dårlig kontrast. Vi jobber kontinuerlig med å spore opp og forbedre dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kjente feil i Acos CMS, vår leverandør jobber med å utbedre feilene:

 • Alle steder der ikoner med italic element er benyttet skal skjules for skjermleseren. Dette gjelder for eksempel ikon for å bla til neste bilde i et bildegalleri.
Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen av våre nettsider og dokumenter har bilder med tekst. Vi tilstreber å bruke minst mulig tekst av bilder. De gangene det ikke er et alternativ å unngå tekst i bildet, som for eksempel ved enkelte grafer og illustrasjoner, tilstreber vi å gi et tekstlig alternativ som nettsidetekst (HTML). Men vi har mange redaktører som jobber med innhold på nettsiden og feil kan forekomme. Vi gjennomfører kontinuerlig opplæring og oppfølging av våre redaktører. Og vi har rutiner og retningslinjer for nettpublisering som skal sikre at vi jobber korrekt med universell utforming på nett.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen av våre bilder, illustrasjoner og dokumenter kan ha for dårlig kontrast. Vi jobber kontinuerlig med å spore opp og forbedre dette. De gangene det er for dårlig kontrast på ikke-tekstlig innhold, og vi ikke har mulighet til å forbedre dette, tilstreber vi å gi et tekstlig alternativ som nettsidetekst (HTML).

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kjente feil i Acos CMS, vår leverandølr jobber med å utbedre feilen:

 • Hopp til funksjonen må ha følgende atributt: role=navigation
Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi tilstreber alltid å gode og forklarende sidetitler på nettsiden. Men vi har mange redaktører som jobber med innhold på nettsiden og feil kan forekomme. Vi gjennomfører kontinuerlig opplæring og oppfølging av våre redaktører. Og vi har rutiner og retningslinjer for nettpublisering som skal sikre at vi jobber korrekt med universell utforming på nett.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi tilstreber alltid å ha gode og forklarende lenker på nettsiden som er selvforklarende også utenfor kontekst. Men vi har mange redaktører som jobber med innhold på nettsiden og feil kan forekomme. Vi gjennomfører kontinuerlig opplæring og oppfølging av våre redaktører. Og vi har rutiner og retningslinjer for nettpublisering som skal sikre at vi jobber korrekt med universell utforming på nett.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi tilstreber alltid å ha gode og forklarende overskrifter og mellomtitler på nettsiden. Men vi har mange redaktører som jobber med innhold på nettsiden og feil kan forekomme. Vi gjennomfører kontinuerlig opplæring og oppfølging av våre redaktører. Og vi har rutiner og retningslinjer for nettpublisering som skal sikre at vi jobber korrekt med universell utforming på nett.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kjente feil i Acos CMS, vår leverandør jobber med å utbedre feilen:

 • Filtervisning - feltet Avstand til nærmeste fra: mangler ledetekst, label

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettstedet har riktig språkinnstilling. Men det kan forekomme enkeltsider som ikke er kodet med riktig språkkode. Dette kan for eksempel være enkeltsider på nynorsk som ikke har språkkode «nynorsk». Vi jobber kontinuerlig med å spore opp og forbedre dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kjente feil i Acos CMS, vår leverandør jobber med å utbedre feilen:

 • Språk - det er mulig å angi portalspråk, artikkelspråk og språk på deler av artikler. Det er ikke mulig å oversette moduler som kan settes inn i artikler feks. egendefinering, faq, tabeller. Det er heller ikke mulig å angi språk for kalenderoppføringer.
Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Søk - nedtrekksfelt for type mangler synlig fokusmarkering
 • Bilde - hvis det er lagt inn alt-tekst på bilder kan bruker også klikke på bilde. Da åpnes bildet i stor visning. Her mangler synlig fokusmarkering.

Vår leverandør jobber med å rette feilen.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kjente feil i Acos CMS, vår leverandør jobber med å rette feilene:

 • Søk - søkefelt og søkeknapp har samme navn.
 • Person - flere elementer med samme ID ved kart i personfeltet.

Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Rutiner og opplæring:
Vi har rutiner og retningslinjer for nettpublisering som skal sikre at vi jobber korrekt med universell utforming på nett. Disse blir gjennomgått og revidert ved endringer i regelverk eller ved ny kunnskap om beste praksis for universell utforming.
Vi gjennomfører kontinuerlig opplæring og oppfølging av våre redaktører. Våre redaktører deltar også på ulike eksterne kurs i nettpublisering og universell utforming ved behov.

Vi har også skrivekurs for alle våre ansatte, der klarspråk er et sentralt begrep.

Testing:
Vi gjennomfører jevnlig brukertester og eksperttesting av våre nettsider. Da blir både brukervennlighet og universell utforming testet. Testene blir utført med eksterne testbrukere i samarbeid med vår leverandør av publiseringsløsningen Acos.

Vi bruker også automatiserte verktøy for kvalitetssikring av våre nettsider. Verktøyet skanner gjennom alle sider og synliggjør feil og utbedringer vi ikke klarer å holde oversikten over manuelt.

Fylkeskommunalt samarbeid:
Rogaland er del av et fylkeskommunalt samarbeidsnettverk for nettpublisering. Her inngår Viken, Innlandet, Agder, Troms og Finnmark og Nordland. I nettverket jobber vi kontinuerlig med å forbedre våre nettsider, der universell utforming og digital tilgjengelighet alltid er på agendaen. Gjennom nettverket har vi god påvirkningskraft mot vår felles leverandør Acos, slik at vi sammen finner forbedringer og gode løsninger.

Satsingsområder:
Vi jobber kontinuerlig med å tilegne oss ny kunnskap og beste praksis om universell utforming på nett. Målet er at alle ansatte skal ha et bevisst forhold til digital tilgjengelighet, og at våre tjenester skal bli så bra som mulig for våre brukere.