Tilgjengelegheitserklæring for Klassifikasjoner og kodelister

 • Klassifikasjoner og kodelister
 • STATISTISK SENTRALBYRÅ, organisasjonsnummer 971 526 920
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 15 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
STATISTISK SENTRALBYRÅ kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Klassifikasjoner og kodelister slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På Klass- veiledningsside er det et bilde fra Klass som ikke er tekstet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Alle overskrifter er ikke kodet som overskrift. Klass har i tillegg en utdatert SSB topp- og bunntekst som er hardkodet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Fokusmarkeringen er ikke god nok, og leserekkefølgen er ikke alltid logisk ved bruk av tastatur.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Har ikke autoinnfylling. Dette er kun relevant for feltet der en kan abonnere på et kodeverk.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tabelloverskrifter på ei av sidene har for lite kontrast (2,9:1) (grå tekst på grå bakgrunn).

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tastaturnavigeringen ( i kombinasjon med skjermleser) har mange feil.

Opplesingen av områder på første side slutter etter at det første området er lest, og dersom en tabber seg nedover til neste område, og ønsker å åpne et tilhørende kodeverk med Enter-tasten, hopper en tilbake til det første området. Tilsvarende opplesingsfeil finnes også under fanen "Koder", f.eks. på https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/13, der kun første element i kodeverket leses opp. 

Etter et søk, hopper ikke tab ned til søkeresultatet, men går tilbake til søkefeltet, slik at en må tabbe seg gjennom flere felt på ny før en kommer ned til søkeresultatet (skyldes at en går til ei ny side). 
 

Under Korrespondanser-fanen er det  ikke mulig å hente ut korrespondansetabellene ved bruk av tastatur . 
Det er heller ikke mulig å åpne elementene i et hierakisk kodeverk enkeltvis v.h.a. tab (men en kan åpne alle samtidig v.h.a." Åpne hierakiet"-knappen).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Informasjonsboksen knyttet til kodelistekategoriene er en tastaturfelle. Eks.  https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/131.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Applikasjonen har ikke funksjonalitet for å hoppe over blokker.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er ikke alle sider som har en unik tittel. Titler finnes på overordnet nivå, men ikke f.eks. på sidene som hører til de ulike fanene.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er ikke alle sider som har en unik tittel. Titler finnes på overordnet nivå, men ikke f.eks. på sidene som hører til de ulike fanene.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Fokusmarkeringen er for svak.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Alle sider mangler språkattributt. Det fører bl.a. til at det skjermleseren ikke opplyser om språket på en side, eller at en har endret språk på kodeverket som vises.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Alle sider mangler språkattributt. Det fører bl.a. til at det skjermleseren ikke opplyser om språket på en side, eller at en har endret språk på kodeverket som vises.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Eneste feil funnet ved sjekk i W3C Validator er informasjonsboksene der det er brukt ugyldig html-kode (se også pkt. 2.1.2)

Innhald som bryt kravet i regelverket

Klass har flere enn 70 tegn pr. linje i noen av tekstene. Markering av overskrifter er ikke helt gjennomført.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har opprettet et eget utvalg som jobber med universell utforming, og skal støtte de forskjellige avdelingene i SSB med arbeidet for universell utforming.

Utvalget har gjennomgått hvilke av SSB sine systemer som har eksternt brukergrensesnitt og må følge kravene til universell utforming.

Produkteier/systemeier har vært ansvarlig for gjennomføring av testing for sine system, og gjennomgått en status som står her i erklæringen.

Hovedmålet for SSB og produkteier/systemeier er at det skal jobbes fortløpende med å forbedre tilgjengeligheten i våre systemer. Dette gjelder spesielt på de områdene vi ser at vi ikke følger kravene til universell utforming.

Noen av systemene er også så gamle at det er tekniske begrensninger på hva vi kan gjøre i forhold til universell utforming, og målet da er på sikt å få byttet ut disse til mer tilgjengelige IKT-system.

Dette er en kontinuerlig prosess i SSB, hvor vi jobber for bedre tilgjengelighet i våre IKT-system.