Tilgjengelegheitserklæring for statsforvalteren.no

 • statsforvalteren.no
 • STATSFORVALTERENS FELLESTJENESTER, organisasjonsnummer 921 627 009
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 12 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
STATSFORVALTERENS FELLESTJENESTER kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på statsforvalteren.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettsiden har bilde uten alternativ tekst og videoer som ikke er tekstet eller har tekstalternativ. Det har ikke vært teknisk mulig å legge inn alternativ tekst før i desember 2022. For mange bilder vil alternativ tekst være et duplikat av bildeteksten. Konsekvens er at vi kan ha brukere som ikke ser eller hører innholdet i bildet/videoen. 

 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettsiden har videoer og lydfiler som ikke har teksting eller et tekstalternativ. Det har ikke blitt gjort når det ble lastet opp første gang. Konsekvens er at vi kan ha brukere som ikke ser eller hører innholdet i videoen/lydfilen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettsiden har videoer eller lydfiler som ikke har teksting eller tekstalternativ. Dette har ikke blitt gjort når det ble lastet opp første gang. Konsekvens er at vi kan ha brukere som ikke ser eller høyer innholdet i videoen/lydfilen. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettsiden har videoer eller lydfiler som ikke har teksting eller tekstalternativ. Dette har ikke blitt gjort når det ble lastet opp første gang. Konsekvens er at vi kan ha brukere som ikke ser eller høyer innholdet i videoen/lydfilen. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

De som publiserer innhold, kan ha valgt feil overskriftsnivå. 

Her har vi gjort noe feilretting, men vi kan ikke garantere at testverktøyet har fanget opp all bruk av feil overskriftsnivå. Det gjelder spesielt for innhold av eldre dato og i hovedsak artikler. 

Konsekvens er at bruker ikke får lest opp innholdet i rett rekkefølge. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettsiden kan ha innhold der vi refererer til for eksempel til venstre, høgre etc. Vi har ikkee tatt hensyn til at innhold vil bli lest både på pc og mobil/nettbrett når vi publiserer innhold. Dette vil også ha konsekvenser for blinde/svaksynte/døvblinde. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettsiden kan ha tilfelle der skjemaelement ikke er kodet med inndataformål. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettsiden har tilfeller der lenket tekst ikke skiller seg fra annen tekst med mer enn farge. Nettsiden har tilfeller der informasjon i grafiske fremstillinger ikke skiller seg ut med mer enn farge. Nettsiden har tilfeller der skjemaelement og feilmeldinger ikke er merket med mer enn farge.

Konsekvens er at blinde, svaksynte og fargeblinde ikke får med seg alt innhold. 

Noe innhold på nettsiden er av eldre dato, før det ble fokus på dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettsiden kan ha tilfeller der det er bilde av grafer eller lignende, der tekst er inkludert og teksten ikke er kommentert i innholdet eller bildeteksten. De som publiserer har ikke lagt inn nødvendig beskrivende tekst til bildet. Konsekvensen er at brukeren ikke får med seg alt innhold på siden. 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi kjenner ikke til at det finnes mekanismer for å hoppe over blokker på nettsiden vår. Konsekvens er for brukere som må bruke tastatur for å navigere på siden. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettsiden kan ha tilfelle der mål og funksjon for lenke ikke kommer  tydelig fram. Dette gjelder spesielt innhold av eldre dato og artikkelsider. 

Konsekvens er for brukere som er svaksynte, blinde, døvblinde og de med nedsatt motorikk og nedsatt kognisjon.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettsiden kan ha tilfelle der navnet på ledeteksten til brukergrensesnittkomponenten ikke inneholder teksten som blir presentert visuelt. Dette gjelder spesielt innhold av eldre dato og artikkelsider. 

Konsekvens er for brukere som er svaksynte, blinde, døvblinde og de med nedsatt motorikk og nedsatt kognisjon.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .