Tilgjengelegheitserklæring for Aktiv kommune

Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 13 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
STAVANGER KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Aktiv kommune slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Brukeren vil bli gitt ett tekstalternativ til innhold som ikke er tekst etter oppgradering av løsningen i 2023

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Det er inngått avtale med leverandør Solv om å oppgradere til Aktiv kommune 3.0 i løpet av 2023. Oppgradering skjer i henhold til krav i gjeldene regelverket.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Skille mellom type i kalender(arrangement, tildeling og interntildeling er ikke ivaretatt tesktlig. 

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Språkvalg forsvinner - men vurderes ikke som ikke kritisk.

Vi imøtekomme krav etter oppgradering av aktiv kommune i 2023

Innhald som bryt kravet i regelverket

Klokkeslett i kalendervisning

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Tekstavstand skal kunne overstyrest av brukeren etter oppgradering av Aktiv kommune i 2023.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Kalendervisning dekker over andre elementer og kan ikke lukkes. Vil imøtekomme krav etter oppgradering av løsningen i 2023

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Det meste kan navigeres til/gjennom med tab/piltaster. Men det er en del hull i tabuleringen, for eksempel i kalender.

Vil imøtekomme krav i regelverk etter oppgradering til aktiv kommune 3.0 i 2023

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Ekstern leverandør Solv vill påse at krav i regelverk blir imøtekommet i forbindelse med oppgradering til Aktiv kommune 3.0 i 2023

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Ekstern leverandør Solv vil påse at krav i regelverk blir imøtekommet i forbindelse med oppgradering til Aktiv kommune 3.0 i 2023

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Aktiv kommune – dagens versjon – mangler følgende: (vi har ikke minimum to)

 • Alfabetisk rekkefølge
 • Søk som dekker hele nettstedet
 • Nettstedskart

 

Ekstern leverandør Solv vill påse at krav i regelverk blir imøtekommet i forbindelse med oppgradering til Aktiv kommune 3.0 i 2023

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Ekstern leverandør Solv vill påse at krav i regelverk blir imøtekommet i forbindelse med oppgradering til Aktiv kommune 3.0 i 2023

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Statusmeldinger er ikke i tilstrekkelig grad tilpasset brukerens forståelse. Det kan skje at det bare er superbruker eller utvikler som helt ut forstår meldingens innhold.

Ekstern leverandør Solv vill påse at krav i regelverk blir imøtekommet i forbindelse med oppgradering til Aktiv kommune 3.0 i 2023


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Om Aktiv kommune:
«Aktiv kommune» er en nettbasert løsning som er utviklet for å kunne tilby online booking av tilgjengelige kommunale og fylkeskommunale ressurser som idrettshaller, treningsflater, møterom mv. Løsningen er utviklet av Aktiv kommune, som er betegnelsen på et samarbeid mellom de kommunene og fylkeskommunene som til enhver tid er med i Aktiv kommune.

Dette prioriterer vi nå:
Kommunesamarbeidet Aktiv kommune har inngått avtale med ekstern leverandør Solv om oppgradering av plattformen Aktiv kommune. Arbeidet startet i desember 2022 og er planlagt avsluttet mai/juni 2023. Ny frontend vil støtte kravene i WCAG-2.0 og WCAG-21.

Kontinuerlig arbeid:
Aktiv kommune arbeider kontinuerlig for å opprettholde og videreutvikle et universelt utformet nettsted
Vi vil kontinuerlig arbeide for et klart og tydelig språk
Arbeidet med universell utforming tas inn som en oppgave i årshjul
Aktiv kommune vil ta i bruk verktøyet Monsido til å teste de delene av WCAG som lar seg teste med automatiske testverktøy.
Vil kontinuerlig rydde opp i og fjerne filer som ikke oppfyller dagens krav.
Vi vil kontinuerlig rydde opp i bildearkiver som ikke oppfyller dagens krav.

Status for samsvar med krav:
Aktiv kommune er pr. i dag ikke i samsvar med kravene i WCAG-2.0 og WCAG-21.
Ny frontend som fedigstilles mai/juni 2023 og som er under utvikling av ekstern leverandør vil støtte kravene i WCAG-2.0 og WCAG-21.