Tilgjengelegheitserklæring for Espresso

 • Espresso
 • DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE, organisasjonsnummer 974 788 985
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 23 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Espresso slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen bilder mangler alternativ tekst. Alternativ tekst på DIKU-logen er lik teksten ved siden av. Innholdet vil bli lest opp to ganger av en skjermleser og mangel på alternativ tekst kan gjøre at brukere med skjermleser ikke får med seg innhold.
Flere inputfelt mangler form-label. Dette kan forårsake at funksjonaliteten eller hensikten med inputfeltet ikke blir presentert til brukere med en skjermleser. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det blir brukt «layout tables» på flere sider. Dette kan forårsake at skjermlesere tolker det som datatabeller, i tillegg kan de gi problemer med lesbarhet og tastaturnavigasjon. Innholdet er ikke tilstrekkelig gruppert etter relasjon og overskriften er ikke kodet korrekt. Dette påvirker lesbarheten og kan påvirke skjermlesere. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

«Layout tables» inngår også i dette kravet. Konsekvens og årsak er samme som retningslinje 1.3.1

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettsiden har ikke implementert autofill, auto-complete eller inndataformål. Ved å implementere dette kan IKT-hjelpemidler gjøre utfyllingen av skjemaer lettere for brukere med lese og skrivevansker, nedsatt motorikk, nedsatt hukommelse, osv. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Lenker i løpende tekst skiller seg ikke ut med mer enn bare farge Brukere kan ha problemer med å se at noe er en lenke og gå glipp av innhold og viktig informasjon.

Rød * skal brukes der hvor det mangler data, mens svart * brukes for å vise det som er obligatorisk. Den svarte skal bli rød for å vise hvor feilen er (det blir brukt andre virkemidler også). Dette blir ikke konsekvent brukt og noen steder er ikonet rødt, selv om brukeren ikke har prøv å sende inn skjema.
 
Brukere kan tro at de har skrevet inn noe feil siden ikonet er rødt, selv om det ikke er tilfellet. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte fargekombinasjoner av tekst og bakgrunn gir ikke høy nok kontrast og rødt stjernesymbol for manglende obligatorisk innhold har for lav kontrast enkelte steder i løsningen. Lav kontrast kan gjøe det vanskelig for brukere å lese og forstå innhold, særlig for svaksynte brukere.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ved 200% forstørrelse av tekst overlapper flere elementer og tekst i tabeller blir ikke forstørret. Dette gjør siden svært vanskelig å navigere for brukere som trenger forstørret tekst ettersom man mister innhold. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ved zoom på både 200% og 400% mister man funksjonalitet og innhold. Knappene «Hjelp», «Min konto», «Logg ut», og språkknappene forsvinner. Nettsiden tilpasser seg ikke skjermstørrelse. Dette gjør at brukere som har behov for zoom mister funksjonalitet og/eller innhold. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen steder i løsningen er det brukt komponenter som ikke støtter tastatur, og enkelte elementer får ikke fokus. Dette gjør at tastaturbrukere ikke kan fylle ut skjema korrekt og manglende fokus gjør at brukeren ikke nødvendigvis vet hvor de er på siden. Noen sider laster inn på nytt med nytt innhold ved bruk av piltaster i enkelte nedtrekksmenyer. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I koden mangler det sideregioner og nettstedet er ikke tilpasset å hoppe over blokker av innhold. Dette gjør det vanskelig spesielt for tastaturbrukere ettersom de ikke kan hoppe over repeterende innhold. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Sidetittelen er den samme gjennom hele løsningen uavhengig av hvor man er. Dette kan gjøre det vanskelig for brukere med skjermleser å vite hvor de er i løsningen , og det kan være vanskelig å finne tilbake til korrekt fane dersom man har flere åpne samtidig. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Brødsmulemenyen er ikke konsekvent. Avhengig av hvordan man navigerer vil man kunne endre opp i en situasjon hvor man ikke kan navigere seg tilbake til forrige trinn i en trinnvis prosess. Dette kan gjøre det vanskelig for brukeren å navigere nettstedet, de kan risikere å miste data og ikke vite hvor de er. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Flere inputfelt mangler form-label. Dette kan forårsake at funksjonaliteten eller hensikten med inputfeltet ikke blir presentert til brukere med en skjermleser. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte knapper og tekstfelt får ikke fokus ved bruk av tastatur. Dette kan gjøre det vanskelig for tastaturbrukere å navigere siden og se hvor de befinner seg. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettstedet har ikke deklarert språkkode. Ulike hjelpemiddelteknologi, slik som skjermlesere kan få problemer med å presentere innholdet korrekt. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Deler av innholdet som er på engelsk har ikke deklart språkkode. Ulike hjelpemiddelteknologi, slik som skjermlesere kan få problemer med å presentere innholdet korrekt. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ved bruk av piltaster i enkelte nedtrekksmenyer blir siden lastet inn på nytt og innholdet endres. Dette kan forvirre enkelte brukere og gjøre det vanskelig å bruke siden. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Brødsmulemenyen er ikke konsekvent. Dette kan gjøre det vanskelig for brukeren å navigere nettstedet, og vite hvor de er. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte skjemaelementer som etterspør samme informasjon, er utformet ulikt. Tabeller i løsningen er ikke konsekvent i utforming og funksjon. Dette kan forvirre brukeren og gjøre at de har vansker med å finne innhold, eller at skjema ikke blir utfyllt korrekt. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte feilmeldinger samsvarer ikke med tilgjengelige alternativer for hvor feilene oppstår ettersom norsk og engelsk blandes. Dette kan forvirre brukeren med at de ikke finner hvor feilen har oppstått og kan resultere i at de ikke klarer å fylle ut skjemaet. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte steder samsvarer ikke instruksjonene med valgalternativene og noen steder er de vage. Dette kan gjøre at brukeren ikke vet hvor de skal trykke/navigere. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Feilmeldinger ved utfylling av skjema er ikke presise nok. Brukeren kan ha problemer med å skjønne hva feilen er og hvordan de kan rette opp i den. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettsiden mangler statusbeskjeder. Dette gjør at brukere med skjermlesere ikke nødvendigvis får lest opp feilmeldinger når de prøver å sende inn skjema. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .