Tilgjengelegheitserklæring for seopptilnorefjell.no

 • seopptilnorefjell.no
 • KRØDSHERAD KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 962 855
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 14 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
KRØDSHERAD KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på seopptilnorefjell.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er gjort funn på nettsidene til se opp til Norefjell
der bilder mangler alternativ tekst. For mer
informasjon se avsnitt "Alternativ bildetekst" i vedlagt statusrapport. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er gjort funn av videoer uten teksting på
nettsidene til se opp til Norefjell.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er gjort gjort funn av lister som ikke er kodet som
lister, se avsnitt "Lister" i vedlagt statusrapport.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På bildet til venstre vises tab- rekkefølgen på forsiden til se opp til
Norefjell. Når brukeren benytter tab- tasten for å navigere på
forsiden til se opp til Norefjell settes fokus på et søkefelt som er
skjult bak et bilde. I tillegg settes fokus på en rekke områder på
siden som ikke er synlig for brukeren, se bilde til venstre.
Tab- rekkefølgen bør være lik som den synlig rekkefølge på
nettsiden og vi anbefaler derfor at tab- rekkefølgen på forsiden til se
opp til Norefjell endres noe. 

Vi anbefaler at brukeren bør komme til
lenkene for "Grønn transport", "Grønne gründere", "Grønne
stemmer", "Om oss", "Kontakt oss" før fokus settes på lenkene for
"Prøve busstjenesten "Helt Frem" i vinterferien?" og "Norges mest
bærekraftige hyttefelt".

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er gjort et funn av et bilde av tekst. Se avsnitt
"Alternativ bildetekst" i vedlagt statusrapport. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er gjort funn der ikke- tekstlig innhold har for svak
fargekontrast, se avsnitt "Tilstrekkelig kontrast skal
sikre god lesbarhet", i vedlagt statusrapport.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Søkefeltet på forsiden ligger nå skjult bak bilde og bør
derfor flyttes.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Acos vil fjerne hurtigtaster for hopp til innhold, søk og
meny i fremtidig versjon.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Funksjon for hopp til innhopp på nettsidene til se opp
til Norefjell har noen mangler, se avsnitt "Mulighet til
å hoppe over innhold på siden" i vedlagt statusrapport. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Se avsnitt "Tabbrekkefølge" i vedlagt statusrapport.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er gjort funn på nettsidene til se opp til Norefjell
der lenkemålet ikke fremgår tydelig av lenketeksten.
Se avsnitt "Lenker skal være beskrivende" i vedlagt statusrapport.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er gjort funn av noen få elementer som mangler
fokusmarkering, se avsnitt "Det skal være mulig å
navigere med tastatur" i vedlagt statusrapport. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er avdekket sider med kodefeil, se avsnitt "Koden
skal følge gjeldende standarder" i vedlagt statusrapport. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Lukkeknappen i skjermbilde for "Fant du det du leita etter?"
mangler fokusmarkering. Dette er en feil Acos vil utbedre i
fremtidig versjon. "Norges mest barekraftige hyttefelt". 

Søkefelt og søkeknapp har samme navn, "Søk". Acos har registrert feilen og vil utbedre den i enfremtidig versjon.

Feil i overskriftsnivåer på søkesiden. Vi anbefaler at kun siden sin
hovedoverskrift har overskriftskode <h1>. Videre skal rekkefølgen væreh1,
h2, h3 og så videre. <h1>-<h3> er ikke tillatt. Acos vil utbedre dette
problemet i en fremtidig versjon.

Tekst kuttes på mobil. 

Artikkel: Viken Mobilitetspunkt Lillestrøm
Artikkel: Halden Krødsherad

Det bør legges inn aria- expanded="false" i deres kundedesign for å fortelle skjermleseren at valg for meny er minimert.

Tom liste i deres kundedesign bør fjernes. Søk

Siden for "Les siste nytt fra Norefjellregionen" har ifølge
valideringstjenesten til W3C en feil.

Forsiden til se opp til Norefjell har ifølge valideringstjenesten til W3C en feil.

Norefjell (seopptilnorefjell.no)

Siden om oss har har ifølge valideringstjenesten til W3C to feil.

Om oss


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nettsiden til seopptilnorefjell.no er en relativt ny nettside. Vi skal jobbe med rapporten og utbedre fortløpende. Det er noen feil som nettsideleverandør skal forbedre i senere versjoner, dette er feil vi som kunde ikke selv kan forbedre.

Via en slik rapport blir vi som innholdsprodusenter mer bevisste på hvilke "feller" vi går i. Det vil være en kontinuerlig jobb for oss fremover å forbedre oss i forhold til de krav som stilles til universell utforming.