Tilgjengelegheitserklæring for Legemiddelverket.no

 • Legemiddelverket.no
 • STATENS LEGEMIDDELVERK, organisasjonsnummer 974 761 122

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 9 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
STATENS LEGEMIDDELVERK kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Legemiddelverket.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nedlastbare lenker inneholder et nedlastingsikon uten tilhørende tekstlig beskrivelse (utvikling)

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen av videoene har manglende undertekster i samsvar med retningslinjene.

Tilgjengelege alternativ

Videoene er supplement til teksten

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ikke alle videoer med lyd har teksting tilgjengelig

Innhald som bryt kravet i regelverket

Flere sider viser feil struktur i bruken av overskriftstagger (H-tags). Det er også flere ødelagt ARIA-referanser.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte bilder inneholder tekst som ikke finnes i tekst.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes lenker som har blitt merket med et ekstern lenke ikon, selv om de fleste skal være interne lenker.
Noen nedlastbare lenker mangler spesifikasjon av dokumenttype.
På dokumentlenkene i både søkesiden og utlistningssidene er filtypen utilstrekkelig markert, og i tillegg blir den ikke oppdaget av skjermlesere.
 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen få elementer mangler fokusdesign, og dette resulterer i manglende synlig indikasjon på hvor fokus er plassert når disse elementene blir uthevet.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Engelskspråklige dokumenter vises på norske søkesider.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det er flere sider som fører til feil i HTML-valideringen. De mest betydelige feilene inkluderer:
- Feilaktig bruk av '!important' fører til uoverstyrbar stilsetting på visse deler av nettsiden.
- På hovedkategori-sidene, under seksjonen ""Relaterte sider,"" er det <div>-elementer som ligger direkte under <ul>-komponenten 


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi lanserte nye nettsider 24. oktober 2023. Vi jobber nå for å rette opp alle feil.