Tilgjengelegheitserklæring for hi.no

 • hi.no
 • HAVFORSKNINGSINSTITUTTET, organisasjonsnummer 971 349 077
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 9 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på hi.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Har ALT-tekst felt på bilder, men noen bilder særlig i nettrapporter publisert før 2021 har ikke alt-tekst som beskriver innholdet i bildet. Noen steder har vi også bilder av tekst der tekstalternativ mangler. Vi jobber kontinuerlig med å legge inn ALT-tekst der dette mangler eller skifte ut bilder som inneholder tekst. 

Tilgjengelege alternativ

Nettrapporter lages både som PDFer og nettsider. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Har noen videoer/lydklipp uten tekstalternativ. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen videoer har ikke synstolking, men er tekstet. I all hovedsak er våre videoer ikke nødvendig for å få med seg innholdet i teksten, bare et supplement. 

Tilgjengelege alternativ

Videoer er som oftest tilknyttet en artikkel med tekst og er derfor ikke nødvendig for å få utbytte av teksten. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Stort sett ok. Noen tabeller i nettrapporter har feil tabell-oppmerking i kode, pga manglende oppmerking av tabell-headere eller komplekse layouter som ikke er støttet i editoren

Innhald som bryt kravet i regelverket

For det meste ok, men har noe bilder med grafikk der farger er brukt som eneste virkemiddel

Innhald som bryt kravet i regelverket

For det meste ok, men har noe bilder med grafikk med for dårlig kontrast melleom elementene. 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Stort sett ok, men mangler lenketype i lenkenavn enkelte steder

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen embeds ligger inne med kode som ikke lenger er gjeldende standard

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen få embeds mangler title-atributt 


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .