Tilgjengelegheitserklæring for Helsenorge

 • Helsenorge
 • NORSK HELSENETT SF, organisasjonsnummer 994 598 759
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 8 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
NORSK HELSENETT SF kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Helsenorge slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

En feil knyttet til designprofil som er under fornying. Dette skal rettes i løpet av 2024.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tabell skalerer ikke når man gjør skjermen smal. 
 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen søkefelt har ikke tydelig nok ledetekst eller overskrift. Rettes i løpet av 2024.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen få elementer på tilbakemeldingsfunksjonalitet skal forbedres med justert design. Vil bli rettet i 2024.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På noen av de innloggede tjenestene er det mulig å endre språk på selve tjenesten, men det endrer ikke lang-koden. Det pågår arbeid for å rette dette. Skal være ferdig i løpet av 2024.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen telefonnummerblokker avviker fra standarden fordi blokktypen ikke er oppdatert. Dette blir rettet i løpet 2024.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Mangler ledetekst på noen søkefelt som er brukt på skjema. Rettes i løpet av 2024.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Har flere aria-relaterte feil som planlegges å bli rettet i løpet av 2024.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Norsk helsenett (NHN) arbeider aktivt med universell utforming gjennom testing av løsningene vi publiserer, og tiltak for å bevisstgjøre alle i organisasjonen om universell utforming. NHN har dedikerte fagpersoner i et tverrfaglig team som gir retningslinjer for NHN, arbeider med universell utforming, holder kurs og produserer informasjon om ulike aspekter innen universell utforming, bl.a. overfor helseforetakene i Norge.

Helsenorge har alltid hatt et stort fokus på universell utforming og ønsker å strekke oss utover kravene der det er mulig.

Konkret jobber vi med universell utforming i alle ledd av organisasjonen; rådgivning, design, innhold, utvikling og test. For eksempel har innføring av Helsenorge designsystem gjort det enklere å sørge for at komponenter designmessig er i tråd med kravene.

Helsenorge-redaksjonen har et aktivt fokus på universell utforming kravene i arbeid med tekst og oppsett på åpne sider. Til dette har vi stor nytte av automatiserte verktøy som for eksempel Siteimprove og ARCToolkit.

Alle utviklingsteamene på Helsenorge har utnevnt dedikerte UU ressurser som skal ha ekstra ansvar for å sørge for at kode er i tråd med kravene. En av våre testere har også et koordineringsansvar for å følge opp alle teamene på tvers når det gjelder UU. Det testes jevnlig med ulike skjermlesere og vi har også testet noe med andre hjelpemidler slik som øyestyring og zoomverktøy. Ved behov leier vi inn eksperter hvis vi har spesielt utfordrende problemstillinger. Alle team har fokus på kontinuerlig vedlikehold og det er satt av dedikerte timer per kvartal for å rette feil, deriblant UU-feil.