Tilgjengelegheitserklæring for SSBs skjemaer på altinn.no - Gjelder Altinn 2

Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 13 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
STATISTISK SENTRALBYRÅ kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på SSBs skjemaer på altinn.no - Gjelder Altinn 2 slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Visuelle overskrifter er kodet som overskrifter i SSBs Altinn II-skjemaer, men i enkelte skjema finnes det eksempler på hopp i hierarkisk nivå (hovedoverskrift kan for eksempel være kodet som H1, mens neste deloverskrift står som H3). 

Visuelle lister er ikke kodet riktig i alle SSBs Altinn II-skjema. Konsekvensen er at løsningene kan være vanskeligere å bruke, spesielt for brukere som er avhengig av skjermleser. Bruddene skyldes manglede fokus og kompetanse på universell utforming den gang løsningene ble laget. 

Når det gjelder tabeller og overskriftsceller er heller ikke disse kodet riktig. Her viser vi til Digdir sin informasjon om brudd på WCAG-kravene i Altinn II på https://www.altinn.no/om-altinn/tilgjengelighet/wcag-brudd-i-gammel-alt…;

Innhald som bryt kravet i regelverket

I enkelte av SSBs Altinn II-skjema finnes det elementer der kontrasten er for lav (f.eks. mørk grå bakgrunn i enkelte informasjonsbokser). Bruddene skyldes manglede fokus og kompetanse på universell utforming den gang løsningene ble laget. Konsekvensen kan være at enkelte brukere får vansker med å tyde teksten.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det lar seg ikke gjøre å forstørre bare selve teksten i Altinn II-skjemaene opp til 200 %. Skjemasidene er trolig laget med faste skrifttyper. Dette kan gjøre det vanskelig for svaksynte brukere å lese teksten.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er ikke mulig å zoome opp til 400% i alle SSBs Altinn II-skjemar uten at innhold eller funksjonalitet går tapt. Det lar seg ikke gjøre med eksisternede skjemautviklingsverktøy (InfoPath) å endre på dette. Konsekvensen er at løsningnene blir vanskelige å bruke for svært svarsynte brukere.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I de fleste av SSBs Altinn II-skjemaer har den visuelle markeringen av feil for dårlig kontrast. Bruddene skyldes manglede fokus og kompetanse på universell utforming den gang løsningene ble laget. Konsekvensen kan være at enkelte brukere får vansker med å se hvilke felt det har oppstått feil med.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Da SSBs Altinn II-skjemaer ble opprettet var det ikke mulig å endre sidetitler for de forskjellige sidene i tjenestene. Derfor har alle skjemasider i et gitt Altinn II-skjema samme tittel. Konsekvensen er at bruker ikke får noen informasjon via sidetitlene om den enkelte sides emne eller formål. Sidetittelen vil heller ikke kunne benyttes til navigering

Innhald som bryt kravet i regelverket

Når bruker navigerer ved bruk av tastaturet (tab-tasten) i et Altinn II-skjema forsvinner markøren opp i nettleservindumenyen idet han har navigert gjennom hele innholdet i skjemasidens midtfelt, før den så går videre til Neste-knappen. Dette er ulogisk for brukeren og gjør skjemaene tyngre å navigere gjennom ved bruk av tastatur.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Visuelt fokus ved tastaturnavigering har for enkelte elementer for lav kontrast. Dette gjelder først og fremst Forrige- og Neste-knappene. Disse har ikke SSB selv mulighet til å endre på. Konsekvensen kan være at enkelte brukere ikke ser hvor markøren er. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Synlig og kodet ledetekst er ikke identisk i SSBs Altinn II-skjema. Da skjemautviklingsvertøyet som brukes til utvikling av Altinn II-skjemaer, InfoPath, legger opp til bruk av HTML-tabeller til å strukturere skjemaene ligger navneetikettene i egne celler og ikke direkte i tilknytning til de aktuelle feltene. Brukere av taleinndata vil derfor ikke kunne lese inn den synlige ledeteksten (spørsmålsformuleringen) for slik å få pekeren plassert i riktig felt. Ref. også krav 3.3.2

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte feilmeldinger i enkelte av SSBs Altinn II-skjema formidler ikke tydelig nok hvor feilen er og hva som er feil. Bruddene skyldes manglede fokus og kompetanse på universell utforming den gang løsningene ble laget. Manglende funksjonalitet for merking av grupperinger er i noen tilfeller årsaken til at kravet ikke er oppfylt (f.eks. ved summeringsfelt der en eller flere av delsummene som inngår kan være feil). Dette kan medføre at bruker ikke forstår hvor feilen er og/eller hva som er feil.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Input-feltene i SSBs Altinn II-skjemaer er ikke beskrevet med ledetekster (html labels). Dette støttes ikke av Microsoft Infopath, se mer informasjon på https://www.altinn.no/om-altinn/tilgjengelighet/wcag-brudd-i-gammel-alt…. Konsekvensen er at løsningene vil være vanskeligere å bruke for brukere som er avhengig av skjermleser.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Når feil oppdages automatisk vil brukeren vanligvis få forslag til hvordan feilen kan rettes, men det finnes enkelte unntak i enkelte av SSBs Altinn II-skjemaer. Bruddene skyldes manglede fokus og kompetanse på universell utforming den gang løsningene ble laget. Konsekvensen for brukeren kan være at hen ikke klarer å rette feilen

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Statusbeskjeder, som feilmeldinger, er ikke kodet med rolle eller andre egenskaper i SSBs Altinn II-skjemaer. Dette gjør at de ikke kan presenteres av hjelpemidler uten at statusbeskjedene trenger å få fokus.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har opprettet et eget utvalg som jobber med universell utforming, og skal støtte de forskjellige avdelingene i SSB med arbeidet for universell utforming.

Utvalget har gjennomgått hvilke av SSB sine systemer som har eksternt brukergrensesnitt og må følge kravene til universell utforming.

Produkteier/systemeier har vært ansvarlig for gjennomføring av testing for sine system, og gjennomgått en status som står her i erklæringen.

Hovedmålet for SSB og produkteier/systemeier er at det skal jobbes fortløpende med å forbedre tilgjengeligheten i våre systemer. Dette gjelder spesielt på de områdene vi ser at vi ikke følger kravene til universell utforming.

Noen av systemene er også så gamle at det er tekniske begrensninger på hva vi kan gjøre i forhold til universell utforming, og målet da er på sikt å få byttet ut disse til mer tilgjengelige IKT-system.

Dette er en kontinuerlig prosess i SSB, hvor vi jobber for bedre tilgjengelighet i våre IKT-system.