Tilgjengelegheitserklæring for sunnfjordbibliotek.no

 • sunnfjordbibliotek.no
 • SUNNFJORD KOMMUNE, organisasjonsnummer 921 244 207

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 5 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
SUNNFJORD KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på sunnfjordbibliotek.no slik:

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ein kan navigere med tab funksjon fram og attende på nettsida, men utan det er det ikkje mogleg med tastaturnavigasjon

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ein kan nytte tab-funksjon, utan dette er ikkje tastaturnavigasjon mogleg.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Sidan sida ikkje har tastaturnavigering har vi ikkje hurtigtaster

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettstaden har ikkje eit eige nettstadkart eller alfabetisk liste.  Nettstaden vil bli oppdatert våren 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Eksisterande nettstad har ikkje denne løysinga. Nettstaden vil bli oppdatert våren 2023


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Biblioteket vil oppgradere eksisterande nettstad i løpet av 1. halvår 2023. Ein vil då sikre at ein følgjer lovkrav knytt til universell utforming.